Zákony

Činnost AOPK ČR a regionálních pracovišť se řídí řadou zákonů, jejichž přehled je zobrazen níže včetně možnosti nahlédnout do zákona v pdf formátu (v platném znění k 4.1.2015).

Zákon č. Problematika zákona
114/1992 Sb.

zákon o ochraně přírody a krajiny

zakon_114-1992-Sb.pdf

500/2004 Sb. správní řád
zakon_250-2016-Sb.pdf zákon o přestupcích
183/2006 Sb.  zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
100/2004 Sb. zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) - CITES
290/2002 Sb.

o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

254/2001 Sb. zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
219/2000 Sb. zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
115/2000 Sb. zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím
123/1998 Sb. zákon o právu na informace o životním prostředí
289/1995 Sb. zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
334/1992 Sb. zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
167/2008 Sb.  o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
186/2006 Sb.  o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon)
100/2001 Sb. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
246/1992 Sb. zákon na ochranu zvířat proti týrání


Další právní předpisy najdete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky - zákony.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt