Vyhlášky

Vedle zákonů se AOPK ČR  řídí celou řadou vyhlášek, jejichž výběr (platných ke dni 4. 1. 2015) naleznete v níže uvedeném přehledu včetně možnosti prohlédnout si danou vyhlášku v pdf formátu.

Vyhláška č. Problematika vyhlášky
395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
189/2013 Sb. vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
503/2006 Sb.  vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
268/2009 Sb. vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu
501/2006 Sb.  vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
500/2006 Sb. vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
499/2006 Sb. vyhláška o dokumentaci staveb
498/2006 Sb. vyhláška o autorizovaných inspektorech
335/2006 Sb. vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
152/2006 Sb. vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
432/2005 Sb. vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční úhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
166/2005 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000
667/2004 Sb. vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní
468/2004 Sb. vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

210/2010 Sb.

vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy 

62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

4/2009 Sb.

vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

 

316/2009 Sb. vyhláška o handicapovaných živočiších
189/2013 Sb. vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt