AOPK ČR >> Publikační činnost >> Časopis Příroda

Časopis Příroda

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává časopis Příroda, který vychází od roku 1994 jako recenzovaný odborný časopis pro ochranu přírody a krajiny. Časopis publikuje původní odborné práce v oboru ochrana přírody a krajiny se zaměřením na území České republiky, resp. střední Evropy. Vychází jedenkrát (v případě monotématicky zaměřených čísel až dvakrát) ročně.

Redakce časopisu, redakční rada

Vedoucí redaktor: Handrij Härtel
kontakt: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, e-mail: handrij.hartel@nature.cz

Výkonný redaktor: Anna Šlechtová
kontakt: Časopis Příroda, AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, e-mail: priroda@nature.cz

Redakční rada pracuje ve složení (abecední pořadí):

Mgr. Jiří Adamovič, CSc.                                   Geologický ústav AV ČR

ing. Handrij Härtel, Ph.D.                                   Správa Národního parku České Švýcarsko

Mgr. Karel Chobot, Ph.D.                                  AOPK ČR

RNDr. Ivana Jongepierová                                 AOPK ČR

RNDr. František Pojer                                        AOPK ČR

ing. Milan Štech, Ph.D.                                      Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JčU

ing. Tomáš Vrška, Ph.D.                                    Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví

Mgr. Michal Štefánek                                         Katedra botaniky PřF UK

RNDr. Luboš Beran, Ph.D.                                 AOPK ČR

Prof. Ing.Mgr.Jan Frouz, CSc.                            Ústav pro životní prostředí PřF UK

doc. RNDr. Vít  Grulich, CSc.                             Přírodovědecká fakulta MU

Mgr. Henrik Kalivoda, Ph.D.                               Ústav krajinnej ekológie SAV

RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.                           Centrum výzkumu globální změny AV ČR

Mgr. Pavel Marhoul                                             Beleco, z.s.

ing. Pavel Pešout                                                 AOPK ČR

doc. Ing. Miroslav Svoboda                                Fakulta lesnická a dřevařská ČZU

 

Pokyny pro autory

Podávání příspěvků

 1. Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Doporučuje se konzultovat vhodnost publikování v anglickém jazyce v předstihu s redakcí. Vhodnost zvoleného jazyka je součástí recenzního řízení. Publikace v jiném než ve výše uvedených jazycích je možná pouze výjimečně, a to se souhlasem redakce.
 2. Příspěvky zasílejte výhradně v elektronické formě na adresu výkonného redaktora, a to buď na nosiči dat (CD, DVD) nebo e-mailem, pokud velikost souboru nepřesahuje 10MB (případně přes úschovnu).
 3. Příspěvky, které nebudou upraveny dle níže uvedených pokynů, budou redakcí vráceny.

Členění příspěvku

Rukopis článku v běžném čísle obsahuje:

 1. název příspěvku v češtině (slovenštině)
 2. název příspěvku v angličtině
 3. nezkrácené jméno a příjmení autora/autorů
 4. adresu autora/autorů (v jazyce práce), včetně e-mailu
 5. abstrakt v angličtině (maximálně 400 slov)
 6. abecedně řazená keywords (klíčová slova v angličtině) (maximálně 7)
 7. český abstrakt (maximálně 400 slov)
 8. abecedně řazená klíčová slova v češtině (maximálně 7)
 9. nomenklatura / nomenclature (taxonů, resp. syntaxonů, v případě, že je v článku sjednocena)
 10. vlastní text práce, zpravidla obsahující Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskusi; Shrnutí
 11. Summary (cizojazyčný souhrn v angličtině)
 12. poděkování
 13. seznam literatury citované v textu (způsob uvádění referencí viz dále)
 14. popisky k obrázkům (vždy s uvedením autora fotografie či kresby), tabulkám
 15. přílohy (obrázky, tabulky)

Členění rukopisu určeného pro vydání monotématického čísla nemusí plně odpovídat členění příspěvku v běžném čísle a o jeho struktuře je třeba předem jednat s redakcí.

 

Formát textu příspěvku

Při formální úpravě textu se řiďte těmito pravidly:

 1. text zasílejte výhradně v elektronické podobě ve formátu Word
 2. autory žádáme, aby neformátovali text tak, jak je tištěn v konečné podobě v Přírodě
 3. používejte výhradně styl odstavce Normální, řádkování 1,5, velikost fontu 12pt.
 4. okraje 2 cm na všech stranách
 5. na začátku odstavce nepoužívejte mezery ani tabulátory
 6. text nezarovnávejte na pravý okraj
 7. vždy uvádějte čísla stránek, a to dole uprostřed
 8. zásadně nepožívejte poznámky či odkazy pod čarou
 9. hierarchii nadpisů proveďte podle způsobu použitého v běžném čísle časopisu Příroda; používají se maximálně dvě úrovně nadpisů, bez desetinného třídění
 10. používejte pouze písmo standardní, tučné, kurzívu a kapitálky (pro citovanou literaturu)
 11. vědecká jména taxonů a syntaxonů pište kurzívou, při psaní vyšších taxonomických jednotek (čeleď a výše) se při používání kurzívy řiďte zvyklostmi v daném oboru (botanika, zoologie, mykologie); kurzívu u vědeckých jmen ovšem nepoužívejte v citované literatuře
 12. nomenklaturu v ekologických, zoologických, botanických a mykologických  pracích je nutno sjednotit podle uvedeného pramene a vědecká jména druhů psát v textu a tabulkách bez autorských jmen; v případě, že v příspěvku není možné uvést nomenklaturu do souladu s jediným pramenem, je nutné uvést jméno autora, stačí však pouze při prvním citování jména druhu
 13. pomlčku pište „–“ na rozdíl od spojovníku „-“

Formát tabulek, grafů a obrázků

Při formální úpravě tabulek, grafů a obrázků se řiďte těmito pravidly:

 1. veškeré tabulky, grafy a obrázky zasílejte výhradně v elektronické podobě, tabulky ve formátu Excel nebo Word (ve Wordu používejte pro oddělení sloupců výhradně tabulátor, nikdy mezerník), obrázky zasílejte ve formátu Corel Draw nebo TIFF
 2. digitalizované přílohy musí být zpracovány v dostatečném rozlišení, tj. minimálně 300 dpi pro fotografie a 600 dpi pro perokresby při uvažované velikosti obrázku odpovídající tiskové straně časopisu Příroda (126 × 188 mm), v případě pochybností konzultujte s výkonným redaktorem
 3. tabulky, grafy a obrázky se běžně publikují v černobílé podobě, v případě záměru použít barevnou podobu, konzultujte záměr nejprve s redakcí
 4. všechny tabulky, grafy a obrázky musí mít popisky v českém (slovenském) jazyce i v angličtině
 5. tabulky a obrázky číslujte v pořadí, v jakém je na ně odkazováno v textu, odkazy uvádějte ve formě obr., resp. Fig., tab. resp. Table)
 6. sílu čar a velikost písmen v obrazových přílohách přizpůsobte předpokládanému zmenšení

Odkazy na literaturu a seznam literatury

Při citování literatury v textu a při sestavení seznamu literatury se řiďte těmito pravidly:

 1. seznam literatury obsahuje výhradně v textu citované práce
 2. u prací více než 2 autorů se uvádí v odkazech jméno prvního autora a zkratka „et al.“ a v seznamu literatury pak výčet všech spoluautorů
 3. následuje-li v odkazu v textu za sebou více prací, jsou řazeny chronologicky
 4. u knih vydaných po roce 1970 uvádějte nakladatele, u knih vydaných velkými mezinárodními nakladatelstvími (např. Springer) a nakladatelstvími, která mají místo vydání v názvu (např. Cambridge Univ. Press) není nutné uvádět místo vydání
 5. při uvádění pramenů v seznamu literatury se řiďte následujícími příklady:
  • FLEGR J. (1994): Mechanismy mikroevoluce. – Karolinum, Praha.
  • DE KROON H. & BOBBINK R. (1997): Clonal plant dominance under elevated nitrogen deposition, with special reference to Brachypodium pinnatum in chalk grassland. – In: de Kroon H. & van Groenendael J. [eds.], The ecology and evolution of clonal plants, pp. 359–379, Backhuys Publishers, Leiden.
  • HUSÁK Š. & ADAMEC L. (1998): Záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. – Příroda 12: 7–26.
  • JAKRLOVÁ J. (1989): Primární produkce suchozemských ekosystémů. – In: Dykyjová D. et al., Metody studia ekosystémů, pp. 304–330, Academia, Praha.
  • PUČELÍKOVÁ Z. (1967): Ekologická studie kostřavy walliské (Festuca valesiaca Gaudin) a kostřavy žlábkovité (Festuca rupicola Heuff.). – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK, Praha.]
  • KLIMEŠ L. & KLIMEŠOVÁ J. (1998): CLO-PLA1 – a database of clonal growth in plants in Central Europe. – URL: http://butbn.cas.cz/klimes.
  • PYŠEK P. & PRACH K. [eds.] (1997): Invazní rostliny v české flóře. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 32, Mater. 14: 1–138.
  • ZOBEL M. (1997): The relative role of species pools in determining plant species richness: an alternative explanation of species coexistence? – Trends Ecol. Evol. 12: 266–269.
 6. pro transkripci textu z jazyků užívajících cyrilici (např. azbuku) nepoužívejte fonetický přepis, ale v celém textu jednotně buď standard ISO-1 nebo ISO-2

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt