AOPK RC >> Powszechna ochrona przyrody i krajobrazu >> Znaczenie międzynarodowe

Znaczenie międzynarodowe

Znaczenie systemu parków krajobrazowych jest dokładniej opisane w Koncepcji rozwoju CHKO.

Oprócz znaczenia krajowego CHKO są niewątpliwie ważne dla ochrony przyrody w kontekście międzynarodowym. Agencja ochrony przyrody i krainy Republiki Czeskiej bierze udział w wielu działaniach wymagających ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi. AOPK ČR wypełnia liczne zobowiązania wypływające z międzynarodowych kontraktów i umów.

AOPK ČR jest członkiem lub współpracuje z następującymi organizacjami:

Europejski Tematyczny Ośrodek Biologicznej Rozmaitości (ETC/BD)

AOPK ČR jest członkiem Europejskiego tematycznego ośrodka biologicznej rozmaitości - European Topic Centre on Biological Diversity, konsorcjum fachowych organizacji, które zapewniają dla Europejskiej Agencji Środowiska (EEA - European Environment Agency) obsługę działań w dziedzinie ochrony przyrody

Dalsze informacje znajdziecie na http://biodiversity.eionet.europa.eu/.

Europejskie Centrum Ochrony Przyrody (ECNC)

AOPK ČR jest partnerem Europejskiego Centrum Ochrony Przyrody - The European Centre for Nature Conservation, niezależnej organizacji promującej ochronę europejskiej przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu.

Dalsze informacje znajdziecie na www.ecnc.org.


Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) 

Według kategoryzacji IUCN (Międzynarodowej Unii ochrony Przyrody i Jej Zasobów), której działanie skierowane jest na zarządzanie terenami chronionymi, czeskie parki krajobrazowe odpowiadają kategorii V, niektóre zaś fragmenty parków (1. strefy i rezerwaty) podlegające bardziej ścisłym rygorom ochronnym odpowiadają kategorii II.

Dalsze informacje znajdziecie www.iucn.org.

Rada Europy - Council of Europe

Od 1990 roku, (wtedy jeszcze jako ČÚOP) AOPK ČR, współpracuje z Radą Europy w zakresie wymiany informacji o ochronie przyrody. Instytucja ta rozpowszechnia w Czeskiej Republice informacje i druki wydawane przez Radę Europy oraz dostarcza wymagane informacje o krajowej ochronie przyrody i krajobrazu Radzie Europy, jej partnerom, lub jakimkolwiek zainteresowanym z zagranicy. W ramach tej współpracy są również organizowane kampanie ogólnoeuropejskie.

Dalsze informacje znajdziecie www.coe.int.

Dyplom Europejski 

CHKO Bílé Karpaty i rezerwat Karlštejn otrzymały Dyplom Europejski, przyznawany przez Radę Europy chronionym terenom o szczególnym znaczeniu europejskim z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności, walorów geologicznych lub krajobrazowych.

Dalsze informacje znajdziecie www.coe.int.

Człowiek i biosfera - Man and the Biosphere

Cztery CHKO są wpisane na listę rezerwatów biosfery UNESCO: Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Pálava i Třeboňsko.

Uczestniczą one w międzynarodowym programie badawczym Człowiek i biosfera (MaB - Man and the Biosphere).

Dalsze informacje znajdziecie www.unesco.org./mab

AOPK ČR posiada przedstawicieli w grupie roboczej do spraw rezerwatów biosfery przy Czeskim komitecie narodowym UNESCO, a zwłaszcza odnośnie projektu krajowego biomonitoringu ochrony przyrody, który organizuje wydzielona placówka AOPK ČR Brno.

Konwencja ramsarska

Na obszarach kilku CHKO zlokalizowane są mokradła o międzynarodowym znaczeniu, chronione w ramach Konwencji Ramsarskiej (patrz konwencje międzynarodowe):

Třeboňsko - Třeboňské rybníky ( Trzebońskie stawy), Třeboňská rašeliniště ( Trzebońskie torfowiska)
Litovelské Pomoraví – cały obszar
Poodří – cały obszar
Kokořínsko - Mokradła Liběchovky i Pšovky
Moravský kras – Punkva (Podziemny odcinek rzeki)

Jednocześnie zarządy CHKO sprawują opiekę nad o kilkoma Mokradłami Ramsarskimi nie zlokalizowanymi na ich obszarze:

Břehyně i Novozámecký staw, Lednické stawy, Mokradła Dolnego Podyjí i najmłodsze „czeskie mokradło ramsarskie” Krušnohorská torfowiska.

Dalsze informacje znajdziecie www.ramsar.org.

Geopark UNESCO 

CHKO Český ráj został włączony do sieci Europejskich geoparków i jednocześnie stał się geoparkiem UNESCO. Wiąże się to z faktem, że obejmuje on obszar o wybitnych walorach geologicznych i ma opracowaną strategię rozwoju z trwałym zachowaniem tego geologicznego dziedzictwa. Działalność geoparków zorientowana jest na ochronę przyrody nieożywionej, edukację ekologiczną w tym zakresie oraz zrównoważone wykorzystywanie terenu.

 

Natura 2000

Ministerstwo Środowiska powierzyło AOPK ČR działania w zakresie wnoszenia podań, wyboru i wstępnych ustaleń przy tworzeniu we współpracy z Ministerstwem Środowiska, systemu obszarów chronionych Natura 2000, które zleca dyrektywa 79/409 EWG o ochronie wolno żyjących ptaków („dyrektywa ptasia”) i dyrektywa 92/43/EWG o ochronie stanowisk naturalnych, wolno żyjących zwierząt i roślin („dyrektywa siedliskowa”).

Obecnie na terenie kraju znajduje się 38 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) zatwierdzonych odpowiednimi rozporządzeniami, które rząd Republiki Czeskiej uchwalił w 2004 roku. W czerwcu 2008 do tych obszarów ptasich dołączył nowy obszar OSO - Heřmanský stav - Odra - Poolší.

Krajowa lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) zawierała, w dniu 1. 12. 2007, 879 obszarów, z których 123 leży w panońskim obszarze biogeograficznym (duża część południowych Moraw) a 756 w kontynentalnym (95,7% Republiki Czeskiej).

Ptasie obszary Natura 2000 pokrywają 8,8 % Republiki Czeskiej, a obszary siedliskowe 9,2 % jej terytorium.

Czeskie strony internetowe o systemie Natura 2000 znajdziecie pod adresem: www.natura2000.cz.

Federacja Europarc

Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej jest członkiem międzynarodowej organizacji ochrony przyrody Europarc Federation, tj. asocjacji zarządów europejskich obszarów chronionych: parków narodowych, parków natury i parków krajobrazowych.

Bliższe informacje o sekcji narodowej Europarc Czeska Republika lub na stronach Europarc Federation www.europarc.org

Eurosite

AOPK ČR jest także członkiem Eurosite, międzynarodowej organizacji ochrony przyrody, której misją jest współpraca w zakresie praktycznego zarządzania obszarami chronionymi w Europie.

Dalsze informacje znajdziecie www.eurosite.org

 

Planta europa

Jest stowarzyszeniem organizacji, które zajmują się ochroną flory europejskiej. Posłannictwem organizacji jest ochrona dziko rosnących roślin (zarówno wyższych jak i niższych) oraz ich siedlisk w całej Europie.

Następne informacje znajdziecie www.plantlife.org.uk.

Konwencje międzynarodowe

Na tej stronie znajdziecie przegląd konwencji międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody, przyjętych przez Republikę Czeską. W przypadku każdej konwencji jest podana jej cała i skrócona nazwa, tekst konwencji w języku angielskim i niemieckim oraz odsyłacz do odpowiedniej strony internetowej.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska)

Przedłożona do podpisu: 1971 Ramsar, 138 stron umowy, sekretariat w centrali IUCN- Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, Gland, Szwajcaria

Obowiązuje w Republice Czeskiej od: 1990 (ČSFR)

W Republice Czeskiej jest opublikowana jako ustawa nr. 396/1990 Dz. U, brzmienie nazwy konwencji w oryginale: Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitats.

Następne informacje znajdziecie na oficjalnych stronach www.ramsar.org

Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (O światowym dziedzictwie)

Przedłożona do podpisu: 1972 Paryż, 177 stron umowy, sekretariat UNESCO, Paryż

Obowiązuje w Republice Czeskiej od: 1991 (ČSFR)

W Republice Czeskiej jest opublikowana jako ustawa nr. 159/1991 Dz. U, brzmienie nazwy konwencji w oryginale: World Heritage Convention.

Następne informacje znajdziecie na oficjalnych stronach whc.unesco.org.

CITES - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska)

Przedłożona do podpisu: 1973 w Washingtonie D.C. (ważna od 1975), 167 stron umownych

Obowiązuje w Republice Czeskiej od: 1992 (ČSFR)

W Republice Czeskiej jest opublikowana jako ustawa nr. 572/1992 Dz. U, brzmienie nazwy konwencji w oryginale: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Dalsze informacje znajdziecie www.cites.org. 

Konwencja Bońska – Konwencja o ochronie wędrownych gatunków wolno żyjących zwierząt (CMS)

  

Dalsze informacje znajdziecie  www.cms.int.

EUROBATS – Umowa o ochronie nietoperzy w Europie

 

Dalsze informacje znajdziecie www.eurobats.org.

Umowa o ochronie afro-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

 

  

Dalsze informacje znajdziecie www.unep-aewa.org.

Memorandum o ochronie i zarządzaniu środkowoeuropejską populacją dropia

Dalsze informacje znajdziecie tutaj.

Konwencja Berneńska - Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych

Dalsze informacje znajdziecie  www.coe.int.

UNCCD – Konwencja o walce przeciw pustynnieniu w krajach dotkniętych wielką suszą lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce

Dalsze informacje znajdziecie www.unccd.int.

Konwencja o różnorodności biologicznej

CBD, Umowa z Rio, Umowa o bioróżnorodności

Dalsze informacje znajdziecie  www.biodiv.org.

  

Kartageński protokół o bezpieczeństwie biologicznym

Dalsze informacje znajdziecie www.biodiv.org.

Europejska konwencja o krajobrazie

Konwencja z Florencji

Dalsze informacje znajdziecie www.coe.int.

Międzynarodowa konwencja o regulacji wielorybnictwa ICRW

Dalsze informacje znajdziecie www.iwcoffice.org.

Konwencja o dostępie do informacji, uczestnictwie społeczeństwa w decyzjach i dostępie do ochrony prawnej w sprawach środowiska

Konwencja Aarhuska

Dalsze informacje znajdziecie www.unece.org/env/pp/wgp.htm. 

Umowa o Antarktydzie

  

Konwencja ramowa o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat

Konwencja Karpacka

Dalsze informacje znajdziecie www.carpathianconvention.org.

  

Konwencja o współpracy w dziedzinie ochrony i odpowiedniego korzystania z rzeki Dunaj

Konwencja Dunajska, MKOD, DRPC

Dalsze informacje znajdziecie  www.danubecooperation.org i www.icpdr.org

Konwencja o międzynarodowej komisji ochrony rzeki Łaba

MKOL, Konwencja o ochronie Łaby

Dalsze informacje znajdziecie http://www.internationalwaterlaw.org/RegionalDocs/Elbe_River.htm i www.ikse-mkol.de

  

Umowa o Międzynarodowej komisji ochrony Odry przed zanieczyszczeniem

MKOO, Umowa o ochronie Odry

Dalsze informacje znajdziecie  www.mkoo.pl.

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (12 418 / 44%)
(12 418 / 44%)
NIE (8 129 / 28%)
(8 129 / 28%)
NIEWiEM (7 599 / 26%)
(7 599 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt