AOPK RC >> Powszechna ochrona przyrody i krajobrazu >> Ważny element krajobrazu - VKP

Ważny element krajobrazu - VKP

To ekologiczna, geomorfologiczna lub wartościowa estetycznie część krajobrazu nadająca mu jego typowy wygląd lub przyczyniająca się do utrzymania jego stabilizacji (§ 3, ust. 1, lit. b ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu nr 114/1992 Dz. U. z późn. zmianami, zwana dalejl ustawą). VKP są wyznaczone na dwóch płaszczyznach.

  • VKP ustawowym ustanawiane są wszelkie lasy, torfowiska, cieki wodne, stawy, jeziora i terasy zalewowe w dolinach.
  • VKP rejestrowanym może się stać inna część krajobrazu jak: mokradła, obszar porośnięty trawami stepowymi, zarośla, miedza, stałe zbiorowiska trawiaste, znaleziska minerałów i skamieniałości, sztuczne i naturalne formacje skalne, wychodnia lub odkrywka minerałów, cenny obiekt zieleni, którym może być też ogród historyczny lub park (historyczne ogrody i parki mogą być zarazem zabytkiem nieruchomym zgodnie z ustawą o narodowej opiece nad zabytkami nr 20/1987 Dz. U. z późn. zmianami).

VKP są kategorią ochrony tych elementów wolnego krajobrazu, które nie osiągają parametrów dla ogłoszenia chronionym obszarem czy chronionym obiektem przyrody (tj. chroniony fragment przyrody, np. obszar chroniony, nie może zgodnie z ustawą być rejestrowany jako VKP).


Ochrona 

VKP jest chroniony przed uszkodzeniem czy zniszczeniem (§ 4, ust. 2 ustawy). Podczas korzystania z niego nie może zostać naruszony proces jego odnawiania i nie może dojść do zagrożenia czy osłabienia jego stabilizacji. Zgodę na ingerencje, które mogą prowadzić do naruszenia czy zniszczenia VKP lub zagrożenia czy osłabienia jego funkcji ekologiczno-stabilizacyjnej, należy uzyskać w postaci wiążącego stanowiska organów ochrony przyrody. Do takich ingerencji, zaliczamy przede wszystkim lokalizację  budynków, urządzeń rolnych, zmiany uprawy gruntów, odwadnianie gruntów, regulacje cieków wodnych i zbiorników oraz wydobycie minerałów.

Rejestracja 

Rejestrację VKP (§ 6 ustawy i § 7 rozporządzenia nr 395/1992 Dz. U. do tej ustawy, zwane dalej rozporządzeniem) przeprowadzają odpowiednie organy ochrony przyrody (tj. gminy z rozszerzonymi kompetencjami urzędu gminnego) wpisując VKP na listę i wydając decyzję o jego rejestracji.

Wpis na listę (rejestr) VKP powinien zawierać (1) spis obszarów katastralnych z wyliczeniem właściwych działek (z wpisaniem ich właścicieli i dzierżawców), (2) krótką charakterystykę VKP, (3) dokument o jego ustanowieniu, rozpatrzeniu czy anulowaniu rejestracji i (4) opis do mapy (w odpowiedniej skali, 1:5.000 i większej).

Decyzję o rejestracji wydaje się w trybie postępowania administracyjnego, którego uczestnikami są właściciele gruntów, na których znajduje się VKP. Decyzja jest oznajmiana też dzierżawcom tych gruntów, właściwemu miejscowo urzędowi budowlanemu i gminie. Oprócz frmalnych wymogów w decyzji musi być zdefiniowanie VKP i informacja o skutkach prawnych rejestracji. Decyzję o rejestracji może anulować organ, który ją wydał, jedynie w przypadku interesu publicznego.

Sankcje za naruszanie 

Za szkodliwe ingerencje w VKP, naruszanie go czy niszczenie może odpowiedni organ ochrony przyrody nałożyć karę do wysokości do 1 miliona CZK (§ 87-88a ustawy). Jest również ustanowiony zgodnie z (§ 86 ustawy) obowiązek usunięcia skutków takiej ingerencji (powrót do stanu pierwotnego, zastępcze środki naprawcze, odszkodowanie za szkody).

AOPK RC

Szukaj

Biura regionalne

Biura regionalne

Sonda Inne ankiety

Jak się Wam podoba nowe strony internetowe?

TAK (12 400 / 44%)
(12 400 / 44%)
NIE (8 108 / 28%)
(8 108 / 28%)
NIEWiEM (7 580 / 26%)
(7 580 / 26%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt