AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva  ohroženého postupujícím meandrem řeky Odry

Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva ohroženého postupujícím meandrem řeky Odry

OPŽP

V letech 2010 - 2012  byl realizován projekt s názvem „Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva ohroženého postupujícím meandrem řeky Odry“, pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2  - „Podpora biodiverzity“.

Z přírodovědného hlediska se jedná o jeden z nejhodnotnějších rybníků v Chráněné krajinné oblasti Poodří a nejcennější rybník v NPR Polanská niva. Vodní nádrž má rozlohu 8,4 ha. Vyskytuje a rozmnožuje se zde velký počet zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Tyto přírodní hodnoty byly spolu se samotnou existencí rybníka ohroženy opakovaným podemíláním hráze sousední řekou Odrou a velmi špatným stavem společné hráze s níže položeným rybníkem Velký Budní.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zachování mimořádně hodnotného, druhově bohatého rybničního ekosystému, jakožto biotopu jádrových populací 4 zvláště chráněných druhů rostlin (kotvice plovoucí, řečanka menší, nepukalka plovoucí a šmel okoličnatý) a 4 zvláště chráněných druhů obojživelníků (skokan skřehotavý, skokan zelený, rosnička zelená, kuňka obecná), dále pak také mnoha druhů vodních ptáků (moták pochop, chřástal vodní, rákosník velký atd.).

Realizovaná opatření:

  • vybudování nové oderské hráze chráněné proti podemílaní řekou
  • oprava a rozšíření společné hráze s rybníkem Velký Budní
  • vybudování nového výpustného zařízení
  • vytvoření nového loviště

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Groman, též provedl autorský dozor, IČ: 68338198

Realizace stavby: STAMEX spol. s r.o., IČ: 64084256

Technický dozor stavebníka:  ISVH, s.r.o., IČ: 28280288

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly částky 7 890 631,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 6 707 036,35,- Kč.

Fotografie:

Zájmová lokalita Narušená Oderská hráz Natržená hráz nad řekou Odrou

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt