AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník

Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník

V letech 2014 - 2016 došlo k zabezpečení návodního svahu hráze Novozámeckého rybníka, pro kterou byly získány finanční prostředky z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu bylo provedení udržovacích prací na návodní zdi hráze Novozámeckého rybníka v NPR Novozámecký rybník (vodní dílo III. Kategorie) v k.ú. Zahrádky u České Lípy. Oprava byla nutná z důvodu naplnění povinnosti vlastníka vodního díla udržovat vodní dílo v řádném technickém stavu dle § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona a její realizace byla uložena vodoprávním úřadem. Na realizaci opravy hráze závisí nejenom vlastní provoz vodního díla, ale i provoz na silnici I. třídy a zajištění základních podmínek pro existenci chráněných fenoménů - zajištění stabilní vodní hladiny.

Realizovaná opatření:

  • vypuštění a výlov rybníka
  • rozebrání stávajícího poškozeného úseku návodní zdi a následná
  • výstavba nové opěrné zdi s pískovcovým obkladem
  • převod veškerých průtoků během stavby

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Vodní díla - TBD a.s., IČ: 49241648

Realizace stavby: HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 27720161

Technický dozor stavebníka: Ing. Lukáš Fidler, IČ: 86814532

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly výše 2 926 022,- Kč.

Fotografie:

 Původné poškozená zeď Výstavba nové opěrné zdi Výstavba nové opěrné zdi_I

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt