Tůně v PR Nový rybník

Na podzim roku 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem „Tůně v PR Nový rybník“, na kterou byly získány finanční prostředky z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Práce byly dokončeny v zimě téhož roku.

Nový rybník je jedna z nejmladších přírodních rezervací v Plzeňském kraji a byla vyhlášena na ochranu hnízdících a migrujících ptáků (např. chřástal vodní, potápka malá, slavík modráček středoevropský) a mokřadních ekosystémů nadregionálního významu. Rezervace geomorfologicky leží v Plaské pahorkatině. Území je situováno v oblasti bývalého rybníka z 18. století, který byl vytvořen v propadlině po zaniklých dolech. Rezervace zabírá 12,8 ha. Přestože okolí bylo narušené intenzivním zemědělstvím a meliorací, zájmové území si díky své poloze, mělkému údolí, zachovalo charakter mokřadu. Dopomohlo k tomu i zaslepení mostního propustku a následné zaplavení okolních luk.

Cíl projektu

Na předmětěné lokalitě se nachází ruderalizované společenstvo s převahou expanzivních trav. Záměrem akce bylo zvýšení biodiverzity a zajištění vhodného biotopu pro chráněné druhy, vyskytující se v zájmové lokalitě jako jsou obojživelníci či skeble říční a škeble rybničná.

Nově vytvořené tůně by měly sloužit pro rozmnožování obojživelníků, kteří jsou v centrální vodní ploše pod velkým tlakem zde hnízdících racků.

Zajímavým prvkem je vybudování hnízdní stěny z odtěžené zeminy po vyhloubení tůní. Ta má sloužit pro ptáky, kteří vyvádějí mláďata v norách v březích přirozených toků, především pro břehule a ledňáčky. Takových úkrytů je v naší krajině nedostatek.

Realizovaná opatření

  • odtěžení sedimentů
  • vytvoření tří tůní
  • vybudování hnízdní stěny

Smluvní partneři (zhotovitelé)

Projektová dokumentace: Ateliér stavebního inženýrství

Realizace stavby: SENEA spol. s.r.o.

 

Finanční prostředky

Celkové finanční náklady na opatření včetně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dosáhly 577 397 Kč.

Fotografie

Pohled na vybudované tůně z ptačí pozorovatelny   Strhávání drnu pásovým bagrem   Vyhloubená tůň s viditelnými zářezy pro úkryt drobných živočichů   Hutnění hnízdní stěny   Hnízdní stěna

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt