AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky

Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky

OPŽP

V prosinci 2011 - 2012 byl realizován projekt s názvem „Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky“. pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - “Podpora biodiverzity“.

Posláním přírodní rezervace Luňáky je ochrana posledních zbytků slatinných luk v povodí řeky Úhlavy a ochrana posledních hnízdišť a tahové lokality chráněných a ohrožených druhů živočichů (moták pochop, kulík říční, čejka chocholatá atd.).

Cíl projektu:

Hlavním cílem obnovy vodní plochy a litorálu byla podpora biodiverzity na lokalitě, posílení populací zvláště chráněných a ohrožených organismů vázaných na vodu a mokřadní ekosystémy, dále ochrana hnízdišť a tahové lokality.

Realizovaná opatření:

  • dosypání a zhutnění poškozených částí hráze
  • vybudování nového vypouštěcího zařízení včetně výpustního potrubí a bezpečtnostního přelivu
  • odbahnění částí rybníka s důrazem na rozšíření vodní plochy do degradovaných míst v zátopě
  • strhnutí orobince včetně kořenového systému na vybraných místech v zátopě rybníka
  • modelace ostrůvku
  • vybudování tůně

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: D - PLUS projektová a inženýrská a.s., IČ: 26760312

Realizace stavby: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., 49791788

Technický dozor stavebníka: S & H Projekt, s.r.o., IČ: 28078039

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly částky 2 272 510,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1.885.374,- Kč.

Fotografie:

Původní stav zájmové lokality Odstraňování sedimentu a rozšířování vodní plochy Vybudovaná tůň Celková vodní plocha po odstranění sedimentu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt