AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Rekonstrukce výpustního zařízení Písečného rybníka

Rekonstrukce výpustního zařízení Písečného rybníka

V roce 2016 byla ukončena realizace projektu za účelem opravy výpustního zařízení Písečného rybníka, pro kterou byly získány finanční prostředky z programu Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Písečný rybník je součástí Přírodní rezervace Písečný rybník v k.ú. Milotice u Kyjova v Jihomoravském kraji a byl zřízen v 15. století na potoce Zamazaná. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1957 za účelem ochrany převážně vodních a mokřadních druhů a společenstev. Velmi významný je výskyt kriticky ohroženého měkkýše svinutce tenkého, jehož populace je na Písečném rybníce považována za největší v rámci celé ČR.

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vybudování loviště a odtěžení nanesených sedimentů z této plochy tak, aby vznikla možnost bezproblémového slovení obsádky rybníka. Opravou čelní betonové stěny s požerákem, opravou poškozených schodů a kádiště došlo k zamezení dalšího poškozování těchto prvků a s tím související zhoršování havarijního stavu, ve kterém se tyto objekty nacházely před rekonstrukcí.

Realizovaná opatření:

  • překopání hráze a částečné odstranění stávajících betonových konstrukcí
  • odstranění stávajícího požeráku a schodiště
  • vybudování nového vypouštěcího zařízení včetně nového potrubí v místě vhodnějšího odtoku
  • oprava návodního líce hráze do sklonu 1:3 a opevnění kamenným pohozem
  • výstavba loviště a kádiště včetně přístupové rampy a nové schodiště
  • úprava hráze v okolí výpusti a osazení bezpečnostních prvků
  • vybudování mokřadního biotopu, který bude zajišťovat vhodné prostředí pro obojživelníky

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Ing. František Marcián, IČ: 15226085

Realizace stavby: Agromeli spol. s.r.o., IČ: 46980989

Technický dozor stavebníka: VH atelier spol.s.r.o., IČ: 49437267

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 2 318 602,- Kč.

Fotografie:

Původné stav zájmové lokality Oprava hráze rybníka Vybudování vypouštěcího zařízení Vybudování mokřadního biotopu pro obojživelníky

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt