Revitalizace rybníka Kojetín

V listopadu roku 2011 byla zahájena realizace projektu s názvem „Obnova rybníka Kojetín“, pro kterou byly získány finanční prostředky z Program Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ.

Předmětem projektu je revitalizace rybníka Kojetín, který je součástí stejnojmenné přírodní památky a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 SPA Rožďalovické rybníky (CZ20211010) a je velmi cenným biotopem zejména pro vodní ptactvo a obojživelníky v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Tento rybník se nachází v katastrálním území obce Cholenice. Rybník byl z větší části zazemněn a zarostlý rákosem obecným. Volná vodní plocha dnes zaujímá pouze cca 1,5 ha.

Cíl projektu:

Vzhledem k tomu, že rybník byl z velké části zazemněn značnou vrstvou aktivního sedimentu, litorální pásmo bylo zarostlé rozsáhlou monocenózou rákosových porostů. Hráz rybníka včetně výpustního zařízení byla v havarijním stavu, a tak došlo k realizaci projektu zahrnující komplexní revitalizaci rybníka.  Důvodem bylo vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (šídlatka zelená, jeřáb popelavý, čírka modrá, moták pochop, šídlo rákosní,  skokan skřehotavý, kuňka ohnivá apod.,) a zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti. V neposlední řadě i ke zvýšení retence vody v krajině a omezení zanášení rybníka sedimentem.

Realizovaná opatření:

  • opevnění návodní straně tělesa hráze
  • oprava výpustného zařízení
  • obnova bezpečnostního přelivu
  • odbahnění stávající vodní plochy
  • rozčlenění břehové linie současné vodní plochy
  • vytvoření systému kanálů, ostrovů a tůní, jež zajistí znepřístupnění vytipovaných ploch pro zvěř a člověka za účelem zajištění optimálních podmínek pro hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: AGRO- AQUA Jičín, IČ: 11139480 a Hydroreal spol. s r. o., IČ: 26038501

Realizace stavby: Zvánovec a. s., IČ: 26026279

Technický dozor investora: Jan Tylš, IČ: 46471839

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly částky 12 900 000, - Kč.

Fotografie:

Pohled na návodní svah hráze před započetím prací Pohled do zátopy a na usazovací tůň na přítoku Pohled do zátopy a na usazovací tůň na přítoku - při realizaci Pohled z hráze na zátopu rybníka po odbahnění Pohled do zátopy a na usazovací tůň na přítoku_I Pohled z levého zavázání hráze do zátopy 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt