AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka

Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka

OPŽP

V letech 2013 – 2016 byl realizován projekt s názvem "Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka", pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2  - „Podpora biodiverzity".

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník byla nově vyhlášena v roce 2005 na území o rozloze 248 ha. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace je ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. Bohdanečský rybník založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna. V současnosti je na rybníce provozován polointenzivní chov ryb. Několik let probíhá rozsáhlá revitalizace celého území národní přírodní rezervace. V posledním desetiletí bylo postupně obnoveno kosení na většině těchto ploch, čímž dochází k obnově hodnotných biotopů a návratu ohrožených druhů rostlin (rozsáhlé louky v severní části území nebyly po řadu let obhospodařovány).

Cíle projektu:

Cílem revitalizace Bohdanečského rybníka bylo odbahnění a zvětšení vodních ploch na úkor současných tvrdých rákosin a náletové zeleně a posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizačních funkcí s extenzivním chovem ryb. Stavební řešení umožňilo rozčlenění monotónního kraje zátopové plochy vytvořením zátočin, lagun a ostrůvků, čímž byly vytvořeny vhodné podmínky pro hnízdění vodních a mokřadních ptáků a život pro drobné živočichy.

Realizovaná opatření:

  • odstranění dnového sedimentu z rybníka včetně odvodňovací stoky
  • rozšíření vodní plochy na úkor rákosin
  • vybudování rozdělovací hrázky na hranici rybníka a rákosin ve východní části
  • zvýšení ostrova
  • zvýšení hrázky
  • odstranění zeleně ve východní části ostrova
  • obnova louky na Polákově poloostrově
  • oprava opevnění komunikace na Polákově poloostrově a oprava úseku cesty mezi Bohdanečským rybníkem a Opatovickým kanálem

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: AGRO – AQUA, s.r.o., IČ: 25259997

Realizace stavby: HYDRO & KOV s.r.o., IČ: 27720161

Technický dozor stavebníka: MV projetkt, spol. s.r.o., IČ: 26137917

 

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly výše 84 593 853,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 67 003 801,- Kč.

Fotografie:

Porost voďanky žabí a bublinatky jižní v Dolanské zátoce Transport řídkého sedimentu ze dna na mezideponii Transport sedimentu pásovými bagry 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt