AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova vodních biotopů >> Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví

Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví

OPŽP

V roce 2009 byla zahájena realizace projektu s názvem „Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví“, pro který byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.6 - “ Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“.

CHKO Litovelské Pomoraví, ležící na podloží mohutných vrstev zvodnělých kvartérních štěrkopísků, přispívá k ochraně strategicky významných zdrojů pitné vody. Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny limity vodárenské exploatace území, dochází v některých lokalitách ke kumulování negativních vlivů odběrů podzemní vody na nivní ekosystémy, zejména lužní lesy.

Cíl projektu:

Z výše uvedeného důvodu bylo účelem studie posoudit vliv odběrů podzemní vody nejen z hlediska hydrologického, ale také z hlediska tolerance lužních lesů k poklesu hladiny podzemní vody. Ze zpracovaných studií by měl být stanoven závěr s cílem přehodnotit zásoby podzemní vody s ohledem na zákonné požadavky ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, stanovit limity čerpání podzemních vod, poskytnout odborný podklad pro návrhy managementových opatření a pro rozhodování orgánu státní správy ochrany přírody.

Realizovaná opatření:

  • vypracování matematického modelu proudění podzemní vody, který zobrazuje její pokles při různě velkých odběrech ve vztahu k bázi holocenních hlín pro zájmové lokality Litovel – Čerlinka, Pňovice-Březová, Černovír, Chomoutov, Štěpánov-Moravská Hůzová, Moravičany  

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Zpracovatel studie: OHGS s. r. o., IČ: 455 36 899

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 1 872 063,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1 589 925,- Kč.

Fotografie:

Pohled na břehové porosty řeky Moravy a na území CHKO Litovelské Pomoraví

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt