AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova nelesních biotopů >> Managementová opatření RP Jižní Morava

Managementová opatření RP Jižní Morava

OPŽP

V roce 2017 bude zahájena realizace projektu s názvem „Managementová opatření RP Jižní Morava“ z Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“. Předpokládaný termín ukončení projektu je rok 2022.

Pavlovské vrchy, ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, patří se svými bělostnými vápencovými skalami, kvetoucími kosatci na sluncem ozářené skalní stepi, dubovými háji, zříceninami gotických hradů, jedinečnou architekturou historického Mikulova i vinnými sklepy v okolních obcích k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům České republiky. Suché a teplé podnebí propůjčuje pálavské krajině téměř středomořský ráz, který bychom jinde v Čechách nebo na Moravě marně hledali. Jméno však nedostala Pálava podle palčivých slunečních paprsků, jak bychom se snadno mohli domnívat, ale podle staršího českého jména vinařské vsi Pavlov. K ochraně přírodních a kulturních hodnot Pavlovských vrchů a jejich okolí byla v roce 1976 na území o rozloze 83 km2 zřízena chráněná krajinná oblast Pálava. O deset let později se stala třetím místem v dnešní České republice, které se v rámci programu Člověk a biosféra stalo biosférickou rezervací UNESCO.

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na ochranu unikátního území Pavlovských vrchů včetně ochrany vzácných a ohrožených druhů utvářejících jeho jedinečnost. Hlavními cíly projektu je šestiletou intenzivní obnovní péčí odstranit invazní a expanzivní druhy rostlin, vytvořit optimální podmínky pro rozvoj žádoucích společenstev a zabránit poklesu či stagnaci biodiverzity. Při plánování tak náročného dlouhodobého obnovního managementu je nezbytné zamezit jakýmkoli negativním vlivům opatření a docílit nejlepšího možného stavu dotčených lokalit, což zajistí navazující víceoborový monitoring (který zároveň poslouží jako podklad pro plány péče) a sledování vlivu provádění opatření na ekosystém. Vzhledem k oblibě malebné moravské krajiny je pro takové zásahy nezbytná popularizace u širší veřejnosti, aby se zamezilo negativním antropogením dopadům a špatnému přijetí projektu.

Realizovaná opatření:

  • sečení,
  • pastva ovcí a koz,
  • likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin,
  • výsadby stromů s následnou péčí a ořezy stromů,
  • lesnická opatření (vychovný zásah ve prospěch hmyzu, dosadby dubu),
  • odstranění černé skládky,
  • monitoring,
  • osvětová a publikační činnost.

Smluvní partneři (zhotovitelé):

v současné době probíhá příprava na výběr zhotovitele

Finanční prostředky:

Předpokládané výdaje projektu čerpané z EU činí 47 000 000,- Kč.

Fotografie:

Jedna z biologicky nejcennějsích lokalit ČR Pouzdřanská step - Kolby Kaple Svatého Šebestiána na Svatém kopečku Lužní ekosystémy vázané na aluvium dolního toku řeky Dyje - NPP Pastvisko u Lednice Mozaika širokolistých a úzkolistých suchých trávníků, bylinných lemů a nízkých xerofilních křovin - NPP Dunajovické kopce Stepní lada s lemovými společenstvy a roztroušenými teplomilnými křovinami - PP Anenský vrch Vápencový lom Janičův vrch

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt