E - Celkový průběh a monitoring projektu

 

E.1 Management projektu

Na začátku projektu byl vybrán projektový tým zaměstnaný v rámci projektu, viz projektový tým, kontakty. Žadatel (AOPK ČR) umožní účast odborníků na projektu (především botanika, zoologa, geologa a GIS a IT specialistu). Externí dodavatelé a zakázky na technické vybavení budou soutěženy ve veřejných výběrových řízeních.

Od počátku projektu byla Evropské komisi podána zahajovací zpráva, 3 xprůbežná zpráva, zpráva podávána v polovině projektu a v roce 2013 jsme odevzdali na základě proběhlého auditu finanční zprávu. Poslední průběžná zpráva byla odeslána v dubnu 2016.  Na podzim 2012 jsme také podali žádost o podstatnou změnu projektu. Evropská komise naši žádost přijala na jaře 2013. Díky ušetřeným financím jsme rozšířili práci s veřejností a do projektu jsme zahrnuli dvě nové lokality Písečný vrch (68,12 ha) a Malý vrch u Třtěna (18,19 ha). Rozšířeny byly nášlapné kameny Odolický vrch (o 4,63 ha) a Bílé stráně pod Milou (o 9,3 ha). V rámci stávajícího rozpočtu projektu tak bude podpořena větší rozloha a komplexnější síť stepních stanovišť v zemědělské krajině Lounska. V roce 2015 jsme také zažádali o prodloužení projektu, které bylo bez problémů ještě tentýž rok schváleno.

E.2 Monitoring vlivu projektu na cílové druhy organismů

Dopad managementových opatření na populace cílových druhů a habitatů bude sledován pomocí průzkumů na definovaných monitorovacích plochách. Postupovat se přitom bude podle metodiky AOPK ČR. Monitoring je nezbytný pro sledování plnění cílů projektu a jeho výsledky také umožňují upravovat management lokality dle aktuální potřeby cílového druhu.

Na počátku projektu byly vytyčeny monitorovací plochy. Zároveň proběhlo jejich snímkování, které se opakovalo v polovině a bude se opakovat na konci projektu. Probíhá také monitoring cílových druhů projektu: saranče Stenobothrus eurasius je monitorována každé dva roky (naposledy 2015), přástevník kostivalový každoročně (na různých lokalitách) a sysel obecný každoročně ve spolupráci se Záchrannými programy AOPK ČR.

E.3 Účetnictví projektu

Všechny výdaje projektu budou přesně a transparentně vedeny v účetnictví. V průběhu projektu bude probíhat interní i externí nezávislý audit

Na jaře 2013 úspěšně proběhl externí audit za roky 2011 a 2012. A na začátku roku 2014 audit za 2013, stejně jako v roce 2015 za rok 2014 a posledná audit byl proveden v únoru 2016, a to za rok 2015..

E.4 Plán ochrany přírody po ukončení projektu

Navazující plán managementu projektových lokalit na následujících 10 let byl zpracován, ale stále se upravuje.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt