C - Konkrétní ochranná opatření

 

C.1 Vyřezávání křovin na stepních stanovištích

Vzhledem k absenci pastvy v minulosti je nutné ze stepních stanovišť nejprve odstranit rozrůstající se dřeviny (křoviny a mladé stromy).  Křoviny jsou odstraňovány pomocí motorových pil a křovinořezů a řezy je vhodné chemicky ošetřit proti zmlazování. Zachovány zůstanou případné staré ovocné stromy a skupiny dřevin sloužící jako úkryt pro stepní živočichy.

Na projektových lokalitách bylo vyčištěno od křovin 90 ha půdy v roce 2011, 70 ha v roce 2012, 83 ha v roce 2013, 42 ha v roce 2014. 49 ha v roce 2015 a do 9/2016 bylo zatím odkřoviněno 4,4 ha. Na vyčištěných plochách jsou pomocí pastvy smíšeným stádem ovcí a koz, případně opakovaným vyřezáním, likvidovány zmlazující keře. V posledních měsících projektu budou finance směrovány spíše do opakovaných zásahů (odstraňování výmladků s cílem dlouhodobé udržitelnosti), na několika lokalitách by však ještě k odkřovinění dojít mělo. 

C.2 Obnovní pastva

Pastva ovcí je tradičním způsobem hospodaření na stepích. Při absenci pastvy dochází k rychlé degradaci stepi (zarůstání) a poklesu populací cílových i dalších vzácných stepních druhů. V rámci projektových lokalit bude zavedena pastva smíšeným stádem ovcí a koz, které okusem zabraňují zmlazování vykácených dřevin. Jde o pastvu v jedno- a dvouletých cyklech zajištěnou místními zemědělskými subjekty tak, aby existovala její návaznost do budoucna.

V roce 2011 probíhala obnovní pastva na ploše 76 ha na lokalitách Raná-Hrádek, Oblík-Srdov-Brník, Hořenec-Čičov, Všechlapy-Kamýk a Odolický vrch (44 ha podpořeno z projektu, 32 ha podpořeno Agroenvironmentálními programy). V roce 2012 se páslo již na 127 ha (63 ha podpořeno z projektu, 51 ha podpořeno Agroenvironmentálními programy a 13 ha bezplatně). Nově byla zavedena pastva na lokalitě Sinutec-Dlouhý kopec. V roce 2013 probíhala pastva celkem na ploše 135 ha (60 ha podpořeno z projektu, 61 ha podpořeno Agroenvironmentálními programy a 14 ha bezplatně) na lokalitách Raná-Hrádek, Oblík-Srdov-Brník, Hořenec-Čičov, Sinutec-Dlouhý kopec, Všechlapy-Kamýk, Odolický vrch a Písečný vrch. V roce 2014 se spásalo 225 ha (132 ha podpořeno z projektu, 72 ha podpořeno Agroenvironmentálními programy a 21 ha se páslo bezplatně), oproti roku 2013 se páslo navíc na Křížových vršcích, Velkém a Malém vrchu u Třtěna, Kamenných sluncích, Bílé stráni pod Milou a na Bílých stráních pod Oblíkem. V roce 2015 probíhala pastva na ploše 237,5 ha (148,5 ha podpořeno z projektu, 70 ha podpořeno Agroenvironmentálními programy a 19 ha se páslo bezplatně), navíc se páslo na lokalitě Libeš. V roce 2016 se zatím páslo cca na 200 ha plochy, přesnou velikost plochy však budeme moci uveřejnit až po konci sezóny.

C.3 Vyplocení ploch bez pastvy a výsev živných rostlin

Požadavky na ochranu jednotlivých druhů se mohou dostávat do konfliktu. Kriticky ohrožený modrásek ligrusový (Polyommatus damon), na rozdíl od většiny stepních druhů pastvu nesnáší, neboť pro svůj vývoj vyžaduje vzrostlé porosty vičence. Vičenec je ale pro ovce velmi lákavou potravou a jeho porosty je na území, kde probíhá volná pastva, třeba vyplocovat.

V roce 2012 byly vyploceny plochy s výskytem vičence na východním a severním úpatí kopce Raná (celkem 4 oplůtky) a na Bílých stráních pod Oblíkem. V roce 2013 byl proveden výsev živných rostlin na úpatí Rané na ploše 0,95 ha. V roce 2014 by 0,4 ha a vyseto 20 kg vičence ligrusu, tato plocha byla oplocena. V roce 2015 byla zorána další část o ploše 0,1 ha a vyseto dalších 50 kg semen.

C.4 Odstranění invazních dřevin

Na projektových lokalitách budou v rámci projektu také eliminovány invazní druhy, tedy druhy nepůvodní a rychle se šířící na úkor druhů původních ale méně schopných konkurence. Jde především o borovici černou, trnovník akát, kustovnici čínskou a pámelník bílý.

V roce 2011 byly odstraněny invazní dřeviny v rozsahu 5 ha v EVL Oblík-Srdov-Brník a EVL Třtěnské stráně. V roce 2012 proběhlo odstranění invazních dřevin na ploše 8 ha v EVL Oblík-Srdov-Brník, EVL Třtěnské stráně a EVL Raná. V roce 2013 proběhlo opětovné odstranění porostů akátu na lokalitě Třtěnské stráně a nově také na lokalitě Malý vrch u Třtěna (celkem 1,8 ha). V roce 2014 byly likvidovány invazní dřeviny v EVL Oblík-Srdov-Brník a na Kamenných sluncích, o celkové ploše 2 ha. V roce 2015 proběhla další likvidace invazních dřevin na lokalitě v EVL Oblík-Srdov-Brník, EVL Třtěnské stráně (celkem 1 ha).

C.5 Obnova starých sadů, dosadba regionálních odrůd ovocných dřevin

V projektové oblasti se nachází zbytky starých extenzivních vysokokmenných sadů. V rámci projektu budou zbaveny křovin, jimiž rychle zarůstají a doplněny o mladé stromky regionálních odrůd ovoce. Zajištěna bude také následná péče o zasazené stromky a zmlazovací řezy starých stromů, které prodlouží jejich životnost. Extenzivní sady jsou historickou součástí místní krajiny a důležitým biotopem pro řadu vzácných, na ně vázaných, živočichů.

V roce 2011 bylo dokončeno odkřovinění rozsáhlého sadu, tzv. třešňovky, pod Oblíkem. Zmlazování keřů omezuje pastva. V roce 2012 bylo vysazeno 200 mladých stromků. Dosadba dalších 450 stromků proběhla na podzim 2013. Péče o nově vysazené stromky byla zajištěna do konce roku 2015 víceletou smlouvou. Byla také provedena inventarizace sadu a je zřejmé, že velká část stromů je starých a ve velmi špatném stavu (takové stromy poskytují vhodné prostředí pro řadu bezobratlých), nebo mrtvých. V dubnu roku 2015 došlo k poškození části vysazených stromků nehlídaným stádem ovcí a koz. Náhrada škody byla již zaplacena a náhradní výsadba je plánována na začátek roku 2017.  Na staré stromy v ovocných sadech byly také v roce 2015 instalovány budky pro ptáky.

C.6 Obnovní kosení travních porostů, mulčování

Kosení bude probíhat na projektových lokalitách, kde není vhodná nebo možná pastva, tedy např. na ploše, kde žije kolonie sysla obecného v EVL Raná-Hrádek, či na Stepičkách pod Sinutcem, což jsou izolované stepní ostrůvky v zemědělské krajině. Pomocí mulčování lze likvidovat zmlazující keře na dobře přístupných plochách.

V EVL Raná-Hrádek proběhlo v zimě 2012 mulčování jako příprava na kosení nových ploch pro sysla obecného. Plochy, kde žijí kolonie sysla, jsou během vegetační sezóny pravidelně koseny tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. V roce 2012 bylo koseno celkem 28 ha v EVL Raná-Hrádek a 0,6 ha v okolí slaniska v EVL Třtěnské stráně. V roce 2013 proběhlo kosení na 67 ha (26 ha podpořeno z projektu, 41 ha podpořeno Agroenvironmentálními programy). Kromě lokalit s výskytem sysla obecného v okolí Rané se kosilo na řadě menších lokalit (např. Mlýnský vrch, Kamenná slunce, Třtěnské stráně, Milá, Bílé stráně pod Milou a pod Oblíkem, Křížové vršky), kde zatím nebylo možné zajistit pastvu z důvodu špatné přístupnosti nebo nedostatečného množství ovcí a koz v okolí. V roce 2014 proběhlo kosení na 103 ha (59 ha zajištěno z projektu, 44 ha z Agroenvironmentálních programů), oproti předchozímu roku byly zahrnuty i lokality v EVL Sinutec-Dlouhý kopec a Kamýk, naopak vypuštěny byly Kamenná slunce a Malý vrch u Třtěna. V roce 2015 proběhlo kosení na 91,7 ha (55,7 ha zajištěno z projektu, 36 ha z Agroenvironmentálních programů), oproti předchozímu roku nebyly zahrnuty lokality v EVL Sinutec-Dlouhý kopec a Kamýk, BS pod Milou, BS pod Oblíkem a lokality v EVL Hořenec – Číčov. Do září 2016 bylo zatím pokoseno cca 40 ha plochy.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt