A - přípravné aktivity

 
A.1 Zvýšení vzdělání a kvalifikace pracovníků žadatele a spolupracujících subjektů

Aktivita zahrnuje školení v efektivní komunikaci, biologii stepních druhů a účetnictví evropských projektů. Cílovou skupinu tvoří pracovníci projektu a spolupracující subjekty (obce, místní zemědělci a dodavatelé odborných terénních prací).

Většina školení proběhla na počátku projektu (ekologie sysla obecného, přírodní hodnoty Lounska, komunikační školení pro projektový tým a pro spolupracující subjekty, školení k administrativě projektu, ekonomickému a finančnímu řízení projektu apod.). V dubnu 2012 proběhla studijní cesta pro pracovníky projektu a spolupracující subjekty na projektu LIFE+ po Bílých Karpatech a na Slovensko a v roce 2014 proběhla druhá studijní cesta do Skotska. Pracovníci projektu se průběžně účastnili potřebných školení, např. školení k Programu péče o krajinu, k záchraně regionálních ovocných odrůd, ke zlepšení komunikace, školení zaměřující se na grafické dovednosti či environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu apod.).

A.2 Vypracování plánů péče pro projektové lokality

Cílem aktivity je shromáždění odborných dokumentů k projektovým lokalitám, jejich minulému managementu a jeho vlivu na lokality. Na jejich základě vznikne nový soubor doporučení managementových opatření pro dobu trvání projektu. Managementové plány pro projektové lokality jsou optimální syntézou požadavků na ochranu lokálních populací nejen cílových druhů projektu LIFE+.

Všechny plány péče jsou zpracovány a jsou k dispozici v sekci ke stažení.

A.3 Vypracování plánů péče pro cílové druhy organismů

Na základě shromážděných dokumentů o bionomii, distribuci, ohrožení a managementu cílových druhů je vhodné zpracování plánů péče pro jednotlivé druhy v rámci jejich výskytu (historickém, současném a potenciálním) na lokalitách projektu LIFE+. Podobně jako v aktivitě A.2 proběhne interní oponentura těchto plánů a drobné každoroční úpravy.

Plány péče pro cílové druhy (saranče Stenobothrus eurasius, motýl přástevník kostivalový a sysel obecný) jsou zpracované a k dispozici v sekci ke stažení. Péče o kavyl Ivanův nevyžaduje zpracování samostatného plánu péče.

A.4 Zhotovení projektové dokumentace

Projektová dokumentace definuje konkrétní managementová opatření, způsob jejich provedení, lokalizaci, rozsah, frekvenci apod. Projektová dokumentace se opírá o výstupy aktivit A.2 a A.3 a je rovněž zpracována externími dodavateli. Umožňuje pracovníkům projektu optimální rozvržení lidských i finančních zdrojů.

Technická dokumentace byla vypracována a je k dispozici v sekci ke stažení.

A.5 Získání nezbytných úředních povolení

Pro realizaci některých aktivit projektu (např. kácení invazních dřevin či umístění informačních cedulí) je nutné získat úřední povolení.

Všechna potřebná povolení byla získávána průběžně dle aktuálních potřeb projektu. K dnešnímu dni byla všechna nezbytná povolení obstarána.

A.6 Propojení izolovaných stepních ploch a zajištění přístupu k nim obnovením původních průhonů

Znovuobnovení přístupové cesty do EVL Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník a také do části EVL Oblík-Srdov-Brník je nezbytné pro zajištění vhodného managementu těchto projektových lokalit.

Všechny plánované přístupové cesty byly obnoveny. Jelikož ale zmlazování křovin probíhá ve větší míře než se očekávalo, plánuje se ještě na konce roku 2016 průhony opakovaně vyčistit.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt