Dosažené výsledky

Bez názvu

V rámci projektu  LIFE+ "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v jihozápadní části Českého středohoří" jsme se zavázali splnit různorodé cíle. Všechny zásadní cíle se nám podařilo splnit.

kolaz

Níže najdete stručný přehled:

A. Přípravné aktivity

Cíl:

 • zpracování managementových plánů pro projektové lokality, jejichž cílem je vyhodnocení současného stavu a návrh opatření během trvání projektu

Výsledky:

 • pro všechny lokality byly zpracovány managementové plány, ke stažení zde

_______________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • plány péče pro cílové druhy (přástevník kostivalový, saranče skalní, sysel obecný)           

kolaz_2
         

Výsledky:

 • plány péče pro cílové druhy byly zpracovány a jsou ke stažení zde

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • propojení izolovaných stepních lokalit průhony

2016_03_18_Křížové vršky_průhon_PS (6)

Výsledky:

 • v rámci projektu bylo vyčištěno a odkřoviněno více než 2 km průhonů; hlavně se jedná o následující cesty/průhony:
  • propojení lokalit Oblík a Srdov
  • propojení EVL Oblík - Srdov- Brník s EVL Křížové vršky, Šibeník, Malý vrch
 • byly odkřoviněny i menší cesty vedoucí z vesnic, pro lepší přístup na lokality

B. Pronájem/nákup pozemků a platby za práva k užívání

Cíl:

 • pronájem a výkup cenných pozemků (koupit 11,7 ha)

Výsledky:

 • v rámci projektu bylo vykoupeno větší množství pozemků, než bylo plánováno. Většina z nich byla pronajata k zemědělskému hospodaření v souladu s požadavky ochrany přírody
 • dále byly v rámci této aktivity zprostředkovány pronájmy pozemků mezi jejich vlastníky a zemědělskými subjekty. Jednalo se o celkovou výměru přes 100 ha.

C. konkrétní ochranná opatření

Managementová opatření byla provedena minimálně jednou na pozemcích o celkové výměře více než 308 ha.

Odkřoviňování

Cíl:

 • odstranění křovin na cca 110 ha plochy (na 275 ha opakovaná opatření)

1 2009 Oblík před a po

Výsledky:

 • během projektu jsme zatím odtranili nežádoucí dřeviny na cca 216 ha zarůstajích stepních ploch (na 339 ha opakovaná opatření)

Pastva

Cíl:

 • zlepšení kondice cílových druhů

Pastva-pod_Srdovem-1

Výsledky:

 • pozitivní vliv na cílové druhy projektu - sysla obecného, přástevníka kostivalového, saranče skalní a kavyl olysalý
 • významný nárůst početnosti sysla obecného v okolí vrchu Raná (ze 150 odhadovaných jedinců v roce 2011 na odhadovaných 500 v roce 2016)

 • mírný nárůst celkového počtu jedinců je také u druhu saranče skalní

 • populace kavylu olysalého byla v průběhu projektu stabilní

 • u přástevníka kostivalového došlo v roce 2014 k několikanásobnému nárůstu pozorovaných jedinců a následně pak k  poklesu; pravděpodobnými příčinami byly průběhy počasí a množství přirozených nepřátel

  • populace okáče skalního byla během projektu stabilní, u modráska ligrusového došlo k dvěma významným propadům

   Z dalších druhů se např. podařilo se zvýšit populaci kavylu tenkolistého na Oblíku a nově prokázat jeho výskyt na vrchu Číčov. Velmi pozitivním výsledkem byl objev a posílení nové populace kriticky ohroženého druhu ovsíř stepní na Rané.

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • pasení stáda na cca 100 ha (ve dvouletém cyklu tedy 200 ha)

pastva_pred_po

Výsledky:

 • v rámci projektu bylo jednou či vícekrát zajištěno přepasení pozemků o výměře přesahující 211 ha

Pastva_nova

 

Výsev živných rostlin

Cíl:

 • výsev vičence ligrusu pro podporu modráska ligrusového (Polyommatus damon)

kolaz_3

 

Výsledky:

 • výsevy a dosevy vičence ligrusu proběhly na několika plochách o celkové výměře více než 2 ha

vičencové pole

 • letos byli modrásci ligrusoví pozorováni na nově vyseté ploše, entomologové zde nalezli i jejich imaga a vajíčka

Likvidace invazních a nepůvodních druhů

Cíl:

 • eliminace zdrojů invazivních dřevin, které se šíří na vzácné stepní biotopy
  • odstranění invazivních druhů v EVL Oblík - Srdov - Brník (1,5 ha)
  • odstranění invazivních druhů v EVL Raná - Hrádek (3 ha)
  • odstranění invazivních druhů v EVL Třeňské stráně (3 ha)

Výsledky:

 • invazní dřeviny odstraněny na ploše přibližně 17,3 ha

 eliminace nepův druhu

 • likvidace nepůvodních druhů křovin proběhla na navržených lokalitách ve větším měřítku, než se předpokládalo
 • inavazní druhy byly odstraněny i z NPP Kamenná slunce
 • plocha, která byla vyčistěna od nepůvodních/invazních druhů dřevin více, jak dvakrát převýšila navrhované rozlohy

koláž_4

Obnova extenzivních sadů

Cíl:

 • zachování a pokračování starých extenzivních vysokokmenných sadů na cca 23 ha

Výsledky:

 • třešňový sad pod Oblíkem je více méně bezzásahovou oblastí, co se stromů týče, jelikož každé stádium vývoje stromů (mladé stromky, suché polorozpadlé kmeny) je domovem různých druhů bezobratlých

sady pod oblíkem

 • sad je pasen stádem ovcí, aby byla zajištěna péče o cenná stepní společenstva a omezil se růst nežádoucích dřevin

pastva v třešnovce

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • výsadba nových původních druhů ovocných stromků

Výsledky:

 • v roce 2012 a 2013 bylo v rámci sadu vysazeno 650 stromků původních ovocných odrůd

dosadba_1

 • na jaře 2015 byly některé vysazené stromky poškozeny smíšeným stádem ovcí a koz; vzniklá škoda byla uhrazena a nové stromky budou vysazeny, jakmile se podaří sehnat odpovídající odrůdy stromů

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • instalace budek pro ohrožené druhy ptáků

instalace budek

Výsledky:

 • na podzim 2015 bylo v rámci sadu instalováno 37 hnízdních budek (z toho 20 tzv. sýkorníků, 10 tzv. špačkovníků, 5 tzv. dudkovníků a 2 speciální budky typu Manfred pro dudky)

budky

 • všechny instalované budky, s výjimkou spec. budek pro dudky, byly v prvním roce obsazeny; nepodařilo se prokázat zahnízdění krutihlavů ani dudků

Kosení

Cíl:

 • podpora a vytvoření vhodných podmínek pro chráněné druhy živočichů, např. sysla obecného a podpora vzácných druhů habitatů

Výsledky:

 • na úpatí vrchu Raná byly vybrány plochy, pro specifický management pro podporu sysla obecného; jednalo se o vícenásobné kosení běhemvegetační sezóny, aby výška travního porostu nepřesáhla 15-20 cm kosení na dalších projektových lokalitách potlačilo zarůstání křovinami a mozaikovitá seč podpořila mnoho bezobratlých v jejich vývoji

koseni_pred_po

koseni

 

D. Veřejné povědomí a prezentace výsledků projektu

Cíl:

 • zvyšování povědomí veřejnosti o teplomilných habitatech a druzích, informování o projektu a jeho cílech

Výsledky:

 • v rámci projektu se pořádaly různé akce:
  • Slavnosti stepí
  • seminář pro pedagogy
  • Pod rouškou tmy
  • Sinutecké kuropění aj.

salvnosti stepi

 • bylo vyhlášeno několik soutěží:
  • výtvarná soutěž
  • vědomostní soutěž
  • fotografická soutěž

1.místo 1.kategorie1.místo 2.kategorie1. místo 3. kategorie

 • putovní výstava o projektu LIFE+ (Raná, Chožov, Bělušice, Oblastní muzeum v Lounech)
 • trvalá expozice v Oblastním muzeu v Lounech (vernisáž plánována konec roku 2016)
 • v rámci projektu bylo uskutečněno nespočet exkurzí, přednášek, seminářů a také konference věnovaná projektu LIFE+
 • velká část financí i času byla věnována výrobě propagačních materiálů

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • vytvoření a administrace webových stránek

Výsledky:

 • v rámci stránek AOPK byly vytvořeny samostatné podstránky LIFE+
 • jelikož jsme chtěli program LIFE+ „Stepi Lounského sttředohoří co nejvíce zviditelnit, byl vytvořen i facebookový profil

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

Výsledky:

 • v rámci projektu se vydalo 5 druhů skládaček, 2 brožurky, různé propagační předměty pro děti aj.

brozura_syselbrozura_stepiskladacky

 • v rámci Lounského středohoří bylo umístěno 5 infotabulí a další jsou ve výrobě

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • zahrnování místních farmářů do dotačních titulů

Výsledky:

 • proběhl seminář „Pastva v krajině – finance, zkušenosti, inspirace“, kde se účastníci mohli seznámit s právními aspekty chovu ovcí a koz, praktickými opatřeními, administrativou dotačních programů, možností odbytu vlny a masa atd.
 • úzká spolupráce s hospodařícími subjekty a více než 140 ha zařazených do agroenviromentálních dotací
 • od příštího roku by mělo být z agro-envi finacováno dalších 30 ha

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • prezentace výsledků projektu a Laymanova zpráva

CHKO_CS_LAYMANS_REPORT_WEB

Výsledky:

 • výsledky projektu byly průběžně prezentovány na přednáškách a seminářích
 • v dubnu 2016 proběhla konference věnována shrnutí výsledků projektu LIFE+
 • průběh projektu byl sdílen pomocí webových stránek a facebookového profilu
 • jako povinná součást projektu vznikla i tzv. Laymanova zpráva (Závěrečná zpráva o výsledcích projektu LIFE+)

E. Celkový průběh a monitoring projektu

Cíl:

 • efektivní administrativa projektu

Výsledky:

 • projekt běžel a stále běží bez výrazných potíží
 • v průběhu projektu proběhlo několik personálních změn, které však neovlivnily hladký průběh projektu

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • monitoring impaktů projektu na cílové druhy

Výsledky:

druhy                   *N=neprobíhal monitoring

Kavyl olysalý

 • populace je stabilní jak na lokalitě Oblík, tak na kopci Brník
 • zlepšená je nyní pokryvnost kavylu na lokalitě Brník, a to díky odkřovinění lokality
 • v rámci EVL Oblík - Srdov - Brník se vyskytuje cca 80 trsů kavylu olysalého

Přástevník kostivalový

 • populace je stabilní s výkyvy v počtech pozorovaných jedinců: působí zde dynamická fluktuace

Saranče skalní (Stenobothrus eurasius bohemicus)

 • monitoring z roku 2015 ukázal velice dobrý stav populace a mírný nárůst v počtu pozorovaných jedinců

Sysel obecný

 • velikost populace sysla obecného se každým rokem zvětšuje
 • nepotvrzené odhady zatím vykazují cca 500 jedinců jen na kopci Raná
 • na letišti Hrádek je odhadován podobný počet

Modrásek ligrusový

 • v rámci monitoringu 2016 bylo v rámci jedné návštěvy pozorováno maximálně 15 jedinců, což je proti letům 2013 - 2015 zřetelný pokles
 • pravděpodobně zde působí dynamická fluktuace a nelze vyloučit ani další negativní vlivy (odchyty sběrateli nebo nepřízeň počasí)
 • pozitivní skutečností je, že jedinci tohoto druhu byli pozorováni na vičencovém poli

Okáč skalní

 • populace je stabilní
 • letos byl tento druh pozorován na třech různých kopcích (Raná, Oblík, Dlouhá hora), na rozdíl od minulého roku, kdy byl okáč skalní spatřen jen na Rané

________________________________________________________________________________________________

Cíl:

 • tvorba AfterLIFE Conservation plan

Výsledky:

 • AfterLIFE Conservation plan je managementový plán akcí, které poběží 10 let po ukončení projektu
 • tento plán se stále upravuje, ale k nahlédnutí je zde

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt