AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy - přesun panelové cesty

Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy - přesun panelové cesty

Na počátku roku 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem „Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy - přesun panelové cesty“, na který byly získány finanční prostředky z programu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích.

Rezervace byla vyhlášena v roce 1990, její současná rozloha je 71,19 ha. Předmětem ochrany území je středoevropsky unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, říčními náplavy a bočními říčními rameny (v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující přírodně blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Na území CHKO tvoří řeka Morava poslední větší úsek přirozeného (neregulovaného) nížinného toku. Přirozený charakter toku má obrovský význam mj. i pro samočistící schopnost řeky, fungující na bázi biologicko-mechanického filtru, která je v tomto úseku velmi vysoká. Okolní lužní les, protkaný systémem periodicky protékaných ramen, tzv. smuh, je existenčně závislý na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu.

Cíl projektu:

Stabilita současné panelové lesní cesty je vážně narušena boční erozí vodního koryta neupraveného toku v NPR (v současné době se jedná o havarijní stav). Cesta je jediným možným přístupem k lesnicky i zemědělsky obhospodařovaným pozemkům. Přesun cesty do bezpečné vzdálenosti od koryta vodního toku je s ohledem na zachování samovolného vývoje koryta vodního toku nejlepším řešením (tzv. tvrdé opatření – opevnění těžkým kamenným záhozem v délce min. 100 m, by znamenalo ztrátu cenného úseku řeky Moravy, znemožnění korytotvorného vývoje, vysoké náklady a nejistou udržitelnost v daných podmínkách - nárazový břeh meandru). Jedná se o povinnost vlastníka vlastníka pozemku.

Realizovaná opatření:

  • demolice stávajícího propustku
  • demolice stávající cesty
  • vybudování dvou nových brodů
  • vybudování nové cesty
  • opevnění břehů smuhy

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. Petr Götthans, IČ: 64952053

Realizace stavby: LT EkoLesServis s.r.o., IČ: 28647289

Technický dozor investora: Ing. Petra Šimková, IČ: 75815508, Michal Kraus, IČ: 03517934       

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 3 135 629,31 Kč.

Fotografie:

Současná panelová cesta  Boční eroze koryta řeky Odstranění lesního porostu v trase budoucí cesty Odstranění svrchní vrstvy půdy v trase budoucí cesty Odstranění panelů ze současné trasy cesty Nově vybudovaná panelová cesta

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt