AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR

Projekty AOPK ČR

AOPK ČR se do dotačních programů zapojuje nejen jako koordinační a administrativní subjekt, ale také jako příjemce podpory z evropských i národních dotačních zdrojů. Z Operačního programu Životní prostředí AOPK ČR financuje převážně opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území nebo např. opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000. Prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost směřují na zkvalitnění strategie organizace a odbornosti pracovníků. V rámci programu LIFE+ byly AOPK ČR schváleny projekty zaměřené na managementová opatření vybraných lokalit CHKO Bíle Karpaty a CHKO České středohoří.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt