AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Programy EU >> LIFE >> Ze života hmyzu

Ze života hmyzu

Plný název: Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)

Zkrácený název: Ze života hmyzuUmístění projektových lokalit

Označení projektu: LIFE16 NAT/CZ/000731

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (ředitelství Praha, SCHKO Bílé Karpaty, SCHKO Beskydy)

Přidružení příjemci:
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
ZO ČSOP Bílé Karpaty
ČSOP SALAMANDR
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
infinity - progress z.s.

Termín realizace: 1.7.2017 - 31.12.2022

Rozpočet: 4 222 005 Eur (60% EU, 15% MŽP ČR - čeští partneři)

Počáteční stav a důvod podání projektu:

Kvůli změně hospodaření v krajině, zejména v období druhé poloviny 20. století, dochází k výraznému úbytku hmyzu, a to především intenzifikací zemědělské činnosti a ústupem od tradičního typu obhospodařování zemědělské půdy jako je manuální kosení a pastva, a to jak na loukách, tak i na okrajích lesů. Právě z důvodu úbytku různorodě kosených a spásaných travních porostů a prosvětlených lesních stanovišť či tzv. výmladkových lesů a pařezin se mnohé z dříve běžných druhů hmyzu dostaly na seznam ohrožených druhů či zcela vyhynuly. Negativní dopady má rovněž ponechání dříve obhospodařovaných nelesních pozemků ladem, kdy zcela zarostou křovinami a nálety a stávají se tak neprostupnou bariériou i pro hmyz. Dalším problémem současnosti je značná fragmentace nelesních ekosystémů, což pro mnoho druhů hmyzu představuje významnou překážku v přirozené komunikaci mezi jednotlivými populacemi.

Hlavní cíle projektu:

Zlepšení stavu populací vybraných ohrožených drůhů hmyzu pomocí obnovy jejich habitatů v přeshraniční oblasti Západních Karpat (Beskydy a Bílé Karpaty na české a slovenské straně - viz mapka výše) a propojení metapopulací jednotlivých druhů v zaměřených lokalitách. Těmito druhy jsou: roháč obecný, jasoň dymnivkový, modrásci černoskvrnný, bahenní a očkovaný, žluťásek barvoměnný a přástevník kostivalový, dále ohniváček černočárný, hnědásek osikový, bourovec trnkový a mnoho dalších. Zaměřené habitaty: pastviny, vlhké louky, výmladkové a řídké prosvětlené lesy a pařeziny.

Zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti klíčových druhů hmyzu a jejich habitatech, o významu soustavy Natura 2000 (evropsky významných druzích a lokalitách) a důležitosti biologické rozmanitosti.

Hlavní AKTIVITY:

 • Revize a průběžný monitoring cílových druhů hmyzu
 • Vyjednávání s vlastníky pozemků klíčových lokalit a zainteresovanými subjekty
 • Opatření k obnově habitatů na rozloze 510 ha projektových lokalit (280 ha v ČR a 230 ha na Slovensku)
  • Výřezy křovin a náletů
  • Pastva a sečení
  • Výsev výživných rostlin
  • Přeměna intenzivního zemědělství na extenzivní
 • Informační kampaň - prezentace projektu odborné i neodborné veřejnosti, pořádání osvětové akcí, festivalů, dětských táborů, dále spolupráce s odborníky a tvorba výukových programů pro školy
 • Zhodnocení socio-ekonomického dopadu projektu a návrh ekosystémových služeb v oblasti projektových lokalit

Kontakt:Logo_MZP_RGB_big_72DPIlogo natura2000logo LIFE
Mgr. Veronika Havlíčková
manažerka projektu
veronika.havlickova@nature.cz

Výše uvedený obsah je vyjádřením koordinujícího příjemce (AOPK ČR), tudíž poskytovatelé finanční podpory, agentura EASME působicí při Evropské komisii a Ministerstvo životního prostředí, za něj nenesou odpovědnost.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt