NK Sady pod Lovošem

Záhlaví_WEB_01


 

Stráně pod Lovošem

 

Stráně pod Lovošem

 

Projektová lokalita je rozsáhlým komplexem bývalých sadů, pastvin, sečených a nesečených luk (managementová opatření skončila počátkem devadesátých let; meruňky, třešně, višně, mandloně) na úpatí jihovýchodu a jihozápadu Lovoše (570 m a.s.). Je to důležitá lokalita pro stepní flóru a termofilní hmyz vázaný na stepní a lesní stepní společenstva. Podrost v sadech se skládá z ovsíkových luk a suchých plošek, spolu s pastvinami.

Cílovými stanovišti jsou 6210 Semi-přírodní suché trávníky a fauny křovin na vápenitých substrátech (Festuco-Brometalia), 6510 Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací, 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, 9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.

Z naturových druhů se vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha (= Euplagia) quadripunctaria*) a z významných druhů a chráněných druhů: rostliny: starček rakotolistý (Senecio erucifolius), slézovec durynský (Lavatera thuringiaca); bezobratlí: kvapník Amara crenata, střevlíček Poecilus sericeus, okáč ovsový (Minois dryas), perleťovec prostřední ( Argynnis adippe); obratlovci: ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

Hrozbou pro tuto lokalitu projektu je zarůstání sadů a xerothermních mezer rozsáhlými křovinami a semenáčky stromů (hloh, růže, trnka obecná, jasan ztepilý). Management je ve formě rekonstrukce sadů - odstranění náletových stromů a keřů a následovaná údržba podrostu.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt