NK Líska

Záhlaví_WEB_01


 

Líska

 

Líska

 

Významnější krajinný rys jižní části Českého středohoří nad Lahovicemi. Jedná se o jihozápadně orientovaný svah s pozůstatky bývalého třešňového sadu na úpatí kopce Líska (534 m n. m.). Na vrcholu se zachovalo holé stepní místo. Lokalita byla historicky nepříznivě zasažena intervencemi lesního hospodářství: hřeben stepi byl zalesněný nepůvodními druhy se složením borovice černé, smrku ztepilého a modřínu opadavého.

Cílovými stanovišti jsou 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; 91H0* Panonské šipákové doubravy. Vyskytují se zde druhy, které jsou chráněny českou legislativou nebo jsou to druhy IUCN a další důležité druhy, z rostliny např. kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kavyl sličný (Stipa pulcherrima); ze zvířat kovařík ( Brachygonus megerlei), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka hladká  (Coronella austriaca) .

Historický stepní kopec spojený s nezalesněnou linií kopců Kamýk / Vraník s dobře zachovalými stepními stanovišti. Lokalita, především její vrcholová oblast, má potenciál k výskytu významnější stepní fauny a flóry. Bylo zaznamenáno, že zbytky autochtonního dubového dřeva pod vrcholem kopce podporují vzácného nočního kovaříka (Brachygonus megerlei), druhy vázané na dutiny stromů se suchým hnijícím dřevem.

Hrozbou této projektové lokality je postupné zarůstání a úplná invaze fragmentu vrcholku a svahové skalní stepi rozsáhlými křovinami a semeny stromů z přilehlého porostu (hloh, růže trnková, trnka obecná, jasan ztepilý, borovice lesní, borovice černá, modřín opadavý). Starý třešňový sad je také ovlivněn zarůstáním.

Management, který je na této lokalitě navržen, je odstranění nežádoucích expanzních keřů a semen stromů, a to jak z vrcholku stepi, tak i ze západních svahů a sadu. Následným managementem lokality bude pastva a kosení.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt