NK Líska

Záhlaví_WEB_01


 

Líska

 

Líska

 

Vrch Líska (534 m n. m.) je poměrně výrazný krajinný prvek jižní části Českého středohoří poblíž Lahovic. Lokalitu tvoří vrcholové rozvolněné porosty s fragmenty stepní vegetace a starý třešňový sad při západním až jihozápadním úpatí kopce. Lokalita byla historicky nepříznivě ovlivněna lesním hospodařením, když byly obvodové svahy kopce zalesněné stanovištně i geograficky nepůvodními druhy dřevin (borovice černá, modřín opadavý a smrk ztepilý). Cílovými stanovišti jsou: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170 a Panonské šipákové doubravy 91H0 *.

Vyskytují se zde druhy chráněné českou i mezinárodní (IUCN) legislativou jako např. hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), kavyl sličný (Stipa pulcherrima); dále ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a mrtvé dubové dřevo obývá např. noční kovařík Brachygonus megerlei.

Ohrožení této lokality spočívá v pokračující sukcesi a postupném pohlcení fragmentů stepních stanovišť rozrůstajícími se křovinami a náletovými dřevinami (trnka, hlohy, růže, jasan). Starý třešňový sad na úpatí kopce rovněž zarůstá. Navržený management počítá s odstraněním nežádoucích křovin a náletových dřevin jak ve vrcholové partii kopce, tak v třešňovém sadu na úpatí. Vyřezané plochy budou nadále udržovány pastvou či kosením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt