NK Ledvinův vršek

Záhlaví_WEB_01


 

Ledvinův vršek

 

Ledvinův vršek

 

Projektová oblast je méně výrazným dominantním krajinným rysem jižní části Českého středohoří nad městečkem Třebenice. Je skalním výchozem s velice strmými svahy u jižního úpatí Košťálova vrchu. Přilehlá oblast byla historicky součástí pastevního komplexu a ovocných sadů, v současné době bez zásahů. Malá stepní místa, která zatím nejsou zarostlá, podporují na lokalitě vzácnou teplomilnou faunu a flóru. Cílovými stanovišti v této oblasti jsou 6210 (Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 8220 (Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací) a 91I0* (Eurosibiřské stepní doubravy). Nalezneme zde ohrožené druhy jako jsou: hlaváček jarní, koniklec luční český, soumračník žlutoskvrný a čárkovaný, ještěrka zelená, slepýš křehký, užovka hladká a naturový druh přástevník kostivalový.

Tato oblast je ohrožena zarůstáním a invazí stepních fragmentů a sousedních pastvin expanzními křovinami a semeny stromů (Crataegus sp., Rosa sp., Prunus spinosa, Fraxinus excelsior).

Management navrhovaný v této oblasti projektu je odstranění nežádoucích expanzních keřů a stromů, především na vrcholových stepích. Následně by měl následovat management ve formě pastvy a kosení.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt