NK Kostelní vrch

Záhlaví_WEB_01


 

Kostelní vrch

 

NK Kostelní Vrch

 

Kostelní vrch je méně výrazným vrcholem Litoměřické části Českého středohoří (350 m n. m.) umístěným východně od masivu Deblíku (459 m). Tato projektová oblast je dobře zachovanou stepí na obvodových svazích s převážně suchými travními porosty (biotopy 6210 a 6190); zbytek lokality je porostlí vysokými xerofilními a mezofilními keři; oblast vrcholu je částečně zarostlá lesem. Je to stanoviště pro ohrožené naturové druhy jako je kavyl olysalý (Stipa zalesskii *).

Cílovými stanovišti jsou již zmíněné travní porosty 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) a 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia a potom lesní stanoviště 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetac, 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 40A0* Kontinentální opadavé křoviny.

Z dalších ohrožených druhů chráněných českou legislativou nebo druhy IUCN lze uvést koniklec luční český (Pulsatilla partensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata) z rostlin. Pak z bezobratlých: nosatec Brachypera vidua a z obratlovců: ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

Tato lokalita je důležitým migračním můstkem mezi xerothermickými lokalitami na březích Labe a Tlučeňským údolím (Deblík, Holý vrch u Hlinné, Hradiště, Krkavčí skály).

Hrozbou pro tuto lokalitu projektu je postupná invaze fragmentu dobře zachovalé obvodové stepi rozsáhlými keři a náletem stromů ze sousedních porostů (ohrožení teplomilných komunit s přítomností vzácné Stipa zalesskii *).

Prioritou managementu je odstranění nežádoucího rozsáhlého náletu dřevin a sečení trávní biomasy.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt