NK Kočka

Záhlaví_WEB_01


 

Kočka

 

Kočka

 

Jedná se o dominantní krajinný rys, který je součástí jižní části Českého středohoří nad městem Litoměřice. Lokalita menších termofilních svahů s většinovou přítomností biotopu 6210 obklopující vrcholovou skálu na vyvýšeném vrcholu Sovice (271 m n. m.) připomíná tvar kočky. Odtud název "Kočka". Část území byla historicky součástí obhospodařovaných sadů.

Mezi cílová stanoviště patří již zmíněný biotop 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6110* Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi), 6510 Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací a 40A0* Kontinentální opadavé křoviny.

Najdeme zde druhy IUCN, druhy chráněné českou legislativou a další důležité druhy: z rostlin: hlaváček jarní (Adonis vernalis), plamének přímý (Clematis recta), z bezobratlých: otakárek  ovocný (Iphiclides podalirius), modrásek hnědoskvrný (Polyommatus daphnis), z obratlovců:ještěrku obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovku hladkou (Coronella austriaca).

Díky své blízkosti k evropsky významné lokalitě Bílé stráně u Litoměřic (CZ0424129) má tato projektová lokalita potenciál k vytvoření vhodného prostředí pro další důležité druhy teplomilných živočichů a rostlin jiných než výše uvedených. Vzhledem k vysokému turismu (oblíbená pěší destinace) je Kočka vhodným místem pro prezentaci projektu.

Tato lokalita projektu je ohrožena zarůstáním stepních stanovišť expanzními křovinami a semeny stromů, jako jsou hloh, růže, trnka a jasan ztepilý. 

Navrhovaná managementová opatření jsou ve formě odstranění nežádoucích expanzivních keřů a semenáčků stromů s následnou údržbou.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt