NK Dolní Zálezly

Záhlaví_WEB_01


 

D. Zálezly

 

Dolní Zálezly

 

Tato projektová lokalita je významným prvkem centrální části Českého středohoří, je součástí kaňonu Labe (severně od Porta Bohemica) nad obcí Dolní Zálezly.

Projektová lokalita je tvořena skalními termofilními svahy na pravém břehu údolí Labe nad Dolními Zálezly. Převážně je zastoupen biotop 6210. Lokalita je známá pro svou přítomnost ještěrky zelené (Lacerta viridis). Lesní porosty jsou lokálně zastoupeny fragmenty teplomilných dubových dřevin, které jsou vhodným stanovištěm pro ohrožený druh roháče obecného (Lucanus cervus).

Jiná cílové stanoviště než je 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) jsou 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů a 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.

Najdeme zde druhy naturové druhy jako jsou roháč obecný (Lucanus cervus) a ještěrka zelená (Lacerta viridis). Další významnými druhy, druhy IUCN a druhy chráněné českou legislativou jsou: z rostlin: koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kosatec bezlistý (Iris aphylla) a z obratlovců: ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

Tato lokalita projektu je druhým nejsevernějším místem s přítomností ještěrky zelené v ČR. Navíc se na stepních svazích vyskytuje významná teplomilná fauna a flóra. Dolní Zálezly jsou ohroženy zarůstáním stepních svahů a teras rozsáhlými křovinami a semeny stromů (trnovník akát, hloh, růže, trnka obecná, jasan ztepilý).

Management je nevržen v podobě redukce nežádoucích křovin a stromů a následnou údržbou nově vytvořených biotopů. 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt