NK Bílé stráně pod Radobýlem

Záhlaví_WEB_01


 

Bílé stráně pod Radobýlem

 

Bílé stráně pod Radobýlem

 

Západně orientované termofilní svahy s místy pohyblivými svahy, spojené s evropsky významnou lokalitou Radobýl. Projektová lokalita zahrnuje roztříštěné zbytky starých vinic a sadů. Cílovým stanovištěm je 6210 (Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)) a ohroženými druhy jsou zde kozinec bezlodyžný, kozinec vičencový, divizna brunátná, kvapník (Harpalus zabroides), ještěrka zelená, užovka hladká a naturový druh přástevník kostivalový.  

Areál se nachází na jihozápadně orientovaných svazích Radobýlu nad obcí Žalhostice. Najdeme zde také tzv. bílé stráně, propojené přes jejich stanoviště s přilehlou evropsky významnou lokalitou Radobýl. Tato projektová lokalita má velký potenciál šíření vzácných teplomilných živočichů a rostlin.

Z důvodů upuštění od managementových aktivit na projektové lokalitě se diverzita druhů, hlavně bezobratlých výrazně snížila. Oblast zarůstá keři a stromy (Crataegus sp., Rosa canina, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior).

Na tomto místě je navržený management formou odstranění nežádoucích dřevin a následnou údržbou.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt