NK Bílé stráně pod Lipskou horou

Záhlaví_WEB_01


 

Bílé stráně pod Lipskou horou

 

Bílé stráně pod Lipskou horou

 

Jedná se o jihozápadně až jihovýchodně orientované svahy pod Lipskou horou (688 m n. m.), jejichž součástí  jsou bývalé třešňové sady. Krajina má charakter trávnatých svahů s výskytem křovin s cílovými stanovišti  6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae), 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Najdeme zde jeden naturový druh Callimorpha (= Euplagia) quadripunctaria* a ohrožené druhy chráněné IUCN a českou legislativou. Z rostlin: Trličník brvitý (Gentianopsis ciliata), starček roketolistý (Senecio erucifolius), hvězdice chlumní (Aster amellus), plamének přímý (Clematis recta). Z bezobratlých: hnědáska černýšového (Melitaea Aurelia) a z obratlovců: ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis).

Tato projektová lokalita, která je nášlapným kamenem projektu, je ohrožena zarůstáním teplomilných svahů rozsáhlými keři a stromy (hloh, růže šípková, trnka obecná a jasan ztepilý).

Management pro tuto lokalitu projektu je navržen ve formě odstranění nežádoucích expanzních keřů a semenáčků stromů a následnou pastvou nebo kosením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt