NK Bílé stráně pod Lipskou horou

Záhlaví_WEB_01


 

Bílé stráně pod Lipskou horou

 

Bílé stráně pod Lipskou horou

 

Jedná se o jihozápadně až jihovýchodně orientované svahy při úpatí Lipské hory (688 m n. m.). Lokalita byla v minulosti využívána k produkci ovoce, dodnes se zde dochovaly pozůstatky rozsáhlých sadů, zejména třešňových. Staré ovocné stromy postupně zarůstají křovinami, místy jsou dosud zachovalé plochy bezlesí. Cílovými stanovišti jsou Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210, Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6410, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9170 a Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0.

Z druhů chráněných českou i mezinárodní legislativou se vyskytují hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), starček roketolistý (Senecio erucifolius), hvězdnice chlumní (Aster amellus), plamének přímý (Clematis recta), z bezobratlých naturový druh motýla přástevník kostivalový (Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria*), dále hnědásek černýšový (Melitaea Aurelia) a z obratlovců ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

 

Bílé stráně pod Lipskou horou jsou v projektu tzv. nášlapným kamenem. Lokalitu ohrožuje postupující zarůstání křovinami a náletovými dřevinami (hlohy, růže, trnka, jasan). Plánován je obnovní zásah v podobě výřezu křovin a náletu s ponecháním solitérních ovocných stromů a dosadbou nových ovocných stromků. Obnovený sad se bude následně udržovat pastvou nebo kosením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt