NK Bílé stráně pod Košťálovem

Záhlaví_WEB_01


 

Bílé stráně pod Košťálovem

 

Bílé stráně pod Košťálovem

 

Tento nášlapný kámen je tvořen západními až jihozápadními svahy kopce Jizerka mezi Košťálovem a Holým vrchem u Sutomi nad obcí Teplá. Tato projektová oblast je oblastí s velkou rozmanitostí stanovišť (volné posuvné svahy, bývalé a částečně zachovalé sady, suché louky, hluboké stopy). Lokalita je úzce spojena s EVL Košťálov (CZ0420459).

Cílovým stanovištěm je 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia). V oblasti nejsou žádné naturové druhy, přesto zde existují druhy IUCN a druhy chráněné českou legislativou. Z bezobratlých to jsou kvapník (Amara crenata),  Ophonus stictus a z obratlovců: ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

Bílé stráně pod Košťálovem jsou místem s předpokládanou přítomností vzácné teplomilné fauny a flóry. Budou zapotřebí podrobnější průzkumy.

Lokalita je zranitelná díky zarůstání stepních svahů expanzními keři a stromy ze sousedních porostů (hloh, růže šípková, trnka šípková, jasan ztepilý). Management je navrhovaný formou odstranění nežádoucích dřevin s následnou údržbou.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt