EVL Holý Vrch u Hlinné

Záhlaví_WEB_01


 

Holý vrch u Hlinné

 

Holý vrch u Hlinné

Tato EVL je severozápadně probíhající obloukový bazaltový masív složený z Holého vrchu (574 m n. m.) a Hradiště (545 m n.m.) Holý vrch u Hlinné je kombinací na skály vázanými, lesostepními a stepními ekosystémy se signifikantní termofilní florou a bohatou přítomností koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) a koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

Cílem ochrany je stanoviště 40A0* Kontinentální opadavé křoviny, 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6510 Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací, 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (SedoScleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii).

Kvůli historickému hospodaření s krajinou, pastviny a lesní porosty jsou často odděleny agrárními kamennými zdmi s vegetací sutí. Skalní stanoviště a sutě jsou vhodným stanovištěm pro tařici skalní (Aurinia saxatilis),  tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), kostřavu sivou (Festuca pallens) a kostřavu walliskou (F. valesiaca).

Nízké travní porosty pokrývají jižní a jihozápadní svahy a skály. Vegetace zahrnuje kostřavu žlábkatou (Festuca rupicola) a vzácné druhy konikleců: koniklec otevřený (Pulsatilla patens) (druh Natura 2000), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.bohemica) a jejich hybrida Pulsatilla x hackelii.

V lesech dominují lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (T. platyphyllos), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Q. robur), dub pýřitý (Q. pubescens), dřín jarní (Cornus mas) s podrostem lilia zlatohlavá (Lilium martagon), lipnice hajní (Poa nemoralis), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum).

Fauna bezobratlých v EVL zatím nebyla dostatečně studována. Dokumenty týkající se Hradiště jsou datovány do přelomu šedesátých let. Mezi bezobratlé které zde najdeme i dnes, patří krajník hnědý (Calosoma inquisetor), stenotopní dřepčík (Longitarsus minusculus) a krytohlav (Cryptocephalus), včela zednice (Osmia parietina); Obojživelníci jsou reprezentováni ropuchou obecnou (Bufo bufo) a uvádění plazi jsou zmije obecná (Vipera berus), užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis); z ptáků strnad luční (Emberiza calandra), výr velký (Bubo bubo), jeřáb lesní (Accipiter gentilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a ze savců veverka obecná (Sciurus vulgaris) a plch velký (Glis glis).

Tato projektová oblast je ohrožena zarůstáním a zastíněním suchých travních porostů - stanoviště s Pulsatilla patens - rozsáhlými stromovými porosty a keři. Zachování a rozvoj stepních ekosystémových stanovišť s Pulsatilla patens a jinými vzácnými druhy vyžaduje pravidelnou aplikaci pastvy, jejíž nepřítomnost zejména v devadesátých letech způsobila značný pokles místní populace. Pastva na lokalitě s postupným odstraňováním keřů jsou klíčovými prvky pro budoucí prosperitu a rozvoj stepních ekosystémů s Pulsatilla patens a dalšími rostlinnými a živočišnými druhy.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt