EVL Radobýl

Záhlaví_WEB_01


 

Radobýl

 

 

Radobýl

Je to dominantní neo-vulkanický vrch, který byl těžce poškozen těžbou na jihozápadní straně. Na svazích se nacházejí dobře zachovalé skalní stepní porosty, bohaté na faunu i flóru. Radobýl (398 m n. m.) je jednou ze sedmi lokalit v ČR, které jsou domovem pro saranče skalní (Stenobothrus eurasius) a dalších xerothermofilních druhů hmyzu.

Předmětem ochrany jsou biotopy 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) a 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací.

Vrcholy, svahy, pohyblivé sutě a skalní terasy Radobýlu jsou pokryty 6240 Subpanonské stepní trávníky a ploškami 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (SedoScleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii), 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací, 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.

Důležitou flórou jsou divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kozinec mléčný (Astragalus exscapus), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), silenka ušnice (Silene otitis), pískovice thesalská (Trigonella monspeliaca), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica), 6 různých druhů záraz (Orobanche spp., Phelipanche spp.) a další. Co se týče fauny, existuje zde více než 50 druhů bezobratlých, 32 druhů měkkýšů, 11 druhů isopodů a 807 druhů motýlů (Hipparchia semele, Hyles euphorbiae, Pseudophilotes vicrama). Radobýl je důležitou lokalitou pro naturový druh saranče skalní (Stenobothrus eurasius) a přástevníka kostivalového (Callimorpha (= Euplagia) quadripunctaria *).  Z obratlovců se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), výr velký (Bubo bubo), plšík lískový (Muscardinus avellanarius).

Lokalita má celosvětový význam kvůli vysoké koncentraci vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a zvířat vázaných na stepní společenstva.

Pokud dojde k poklesu odstraňování expanzivních druhů keřů a semenáčků stromů (zejména trnovník akát, jilm habrolistý, svída krvavá), stepní pastviny se širokým spektrem speciálně chráněných rostlinných a živočišných druhů postupně zmizí.

K zachování a podpoře biotopů je navržen management pomocí řízeného spásání smíšeným stádem, odstranění rozsáhlých dřevin, pokud by chyběla pastva tak pak sečení a odstraňování stařiny a  potlačení trávníků (podpora biotopu sarančete Stenobothrus eurasius bohemicus).

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt