EVL Porta Bohemica

Záhlaví_WEB_01


 

Porta Bohemica_České středohoří

 

Porta Bohemica

EVL Porta Bohemica leží v celcích České středohoří a Děčínská vrchovina. Tato projektová lokalita je největší projektovou oblastí zapojenou do projektu LIFE. Porta Bohemica je tvořena řekou Labe s mimořádně cenným údolím, někdy až do 400 m hlubokým, což je důsledkem řezání velkého toku do postupně stoupajícího terénu (antecedent Valley). Údolí je tvořeno strmými svahy, které procházejí na plošinu nebo na kopce a hřebeny s hlubokým bohatstvím Labe. Strmé svahy jsou holé skály nebo lesy, kopce a plošiny jsou zalesněné. Louky jsou spojeny s lesními enklávy.

 EVL Porta Bohemica byla nově vyhlášena v roce 2016.

Díky svým jedinečným stanovištím je lokalita projektu důležitým stanovištěm pro termofilní faunu a flóru v údolí Labe a celé CHKO. Kalvárie (součást EVL) hostí jednu z nejsilnějších populací ještěrek zelených v oblasti Ústeckého kraje. Lokalita je pro projekt zásadní nejen kvůli jeho biologické rozmanitosti a špatnému stavu vybraných stanovišť, ale také kvůli naléhavé potřebě poskytovat příslušné informace veřejnosti.

Hlavním problémem ochrany je přemísťování stepních svahů expanzními křovinami a semeny stromů (Crataegus sp., Rosa canina., Prunus spinosa, Fraxinus excelsior). Dalším vedlejším problémem je také šíření neautochtonní černé kobylky (Robinia pseudoacacia) a stromu nebe (Ailanthus altissima), který postupně expanduje. Opatření navrhované formou odstranění rozsáhlých semen stromů a keřů a jejich následná údržba.

Najdeme zde druhy Natura 2000 Castor fiber, Salmo salar, Callimorpha (= Euplagia) quadripunctaria*, Lucanus cervus a Lacerta viridis. Druhy IUCN, druhy chráněné českou legislativou a další významné druhy lze nalézt v této oblasti projektu:
Astragalus exscapus (EN), Astragalus austriacus (VU), Gagea bohemica (EN), Pulsatilla pratensis subsp. (VU), Stipa pennata (VU), Globularia bisnagarica (EN), Euphorbia seguieriana (EN), Anthericum liliago (VU), Scolitantides orion (VU), Iphiclides podalirius, Hyles euphorbiae
Lacerta agilis (NT), Coronella austriaca (VU), Natrix natrix a Anguis fragilis (LC).

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt