EVL Milešovka

Záhlaví_WEB_01


 

Milešovka

 

Milešovka

Milešovka (837 m n.m.) je dominantním a nejvyšším bodem Českého středohoří s rozsáhlými plochami dobře zachovaných lesních, skalních a suťových ekosystémů.  Krom Milešovky, Evropsky významná lokalita zahrnuje skupinu vrcholů Kamenec (552 m n.m.), Dubický vrch (441 m n.m.), Dlouhý vrch (456 m n.m. ) a Šibeník (486 m n.m. ). Najdeme zde vysokou koncentraci populací vzácných druhů rostlin.

Cílem ochrany jsou biotopy: 40A0* Kontinentální opadavé křoviny, 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii), 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae, 9130 Bučiny asociace AsperuloFagetum a 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.

Nevyskytují se zde žádné naturové druhy, ale najdeme zde mnoho ohrožených druhů definovaných českou legislativou nebo druhy IUCN.

Mezi druhy rostlin patří mimo jiné hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) a medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi) na Výří skále, kosatec bezlistý (Iris aphylla) na jižních svazích Milešovky a bělozářská liliovitá (Anthericum liliago) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon) v rámci rozptýlených plošek v lese. Na skalách najdeme bohaté porosty tařice skalní (Aurinia saxatilis).

Slunečnější oblasti v lese podporují bezobratlé jako je batolec červený (Apatura ilia) a batolec duhový (Apatura iris). V bukových lesích najdeme četnou populaci střevlíka nepravidelného (Carabus irregularis). Rozšíření plazi zahrnují ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). Místo je významným zimovištěm pro mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Lokalita je hnízdícím nebo návštěvním místem pro krahujce obecnéhé (Accipiter nisus), čápa černého (Ciconia nigra), výra velkého (Bubo bubo), sýčka obecného (Athene noctua), krkavce velkého (Corvus corax).

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt