EVL Lovoš

Záhlaví_WEB_01


 

Lovoš

 

Lovoš

Významná krajinná dominanta okraje Českého středohoří zvedající se nad Lovosicemi. Lovoš (570 m n. m.) je spojen severní stranou s jiným kopcem, z jeho vrcholu vybíhá nižší hřbet Kybičky (486 m n. m.), protažený ve směru JZ-SV, k severu klesají svahy do Oparenského údolí.

Projektová lokalita je dobře zachovalá stepní a lesostepní lokalita s jedinečným místem pro termofilní hmyz.
Teplomilné komunity jsou ohroženy na jižních a jihozápadních stepních svazích spolu s rozsáhlým komplexem starých na jih orientovaných sadů zarůstáním rozsáhlými keři a semeny stromů ze sousedních porostů (zejména Rosa sp., Crataegus sp., Fraxinus sp.). Zachování teplomilných společenstev a chráněných a vzácných rostlinných a živočišných druhů vyžaduje stanovení vhodných kombinací managementových opatření.

Předmětem ochrany jsou biotopy 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací, 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9170 Dubohabřiny asociace  Galio-Carpinetum a 9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.
Vegetační pokryv projektové lokality se skládá převážně z hercynských dubo-habrových lesů; vrchol a jižní a jihozápadní svahy hostí skalní a sutinné komunity, trávnaté stepní plošky a křoviny, přecházející do termofilních dubových lesů. Severní, západní a východní svahy jsou pokryty suťovými lesy. 


Z naturových druhů se zde vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha (= Euplagia) quadripunctaria*) a jsou zde i další ohrožené druhy chráněné českou legislativou a druhy IUCN. Z rostlin jeřáb český (Sorbus bohemica), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), tařice sklaní (Aurinia saxatilis), dřín jarní (Cornus mas), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl Ivanův (S. pennata), koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp.), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), kosatec bezlistý (Iris aphylla), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), třemdava bílá (Dictamnus albus). Z živočichů lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), roháč obecný (Lucanus cervus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca).

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt