EVL Lipská hora

Záhlaví_WEB_01


 

Lipská hora

 

Lipská hora

 

Lipská hora (689 m n. m.) je trachytové intruzivní těleso unikátního tvaru eliptického půdorysu s velmi dobře zachovalými lesními společenstvy a skalními a suťovými společenstvy. Značná část ploch svahů je pokryta akumulací hrubých sutí se sklonem až 40°. Tato projektová lokalita podporuje značnou část zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Předmětem ochrany jsou zde habitaty 8160* Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně, 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 91I0* Eurosibiřské stepní doubravy a 9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.

Projektová lokalita je domovem řady významných druhů rostlin a živočichů, která jsou chráněna jako druhy IUCN a českou legislativou; z rostlin např.: hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a dřín jarní (Cornus mas), z živočichů např. pavouk stepník rudý (Eresus cinnaberinus), dále zde bylo zjištěno 123 druhů střevlíkovitých brouků. Nacházejí se tu i druhy jako jsou ještěrka obecná (Lacera agilis), zmije obecná (Vipera berus) a slepýš křehký (Angius fragilis). Výr velký (Bubo bubo) v projektovém území pravidelně hnízdí. Při severním úpatí jsou vlhké louky s mokřadním společenstvem s výskytem významných druhů rostlin, např. úpolín nejvyšší (Trollius altissimus). 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt