EVL Košťálov

Záhlaví_WEB_01


 

Košťálov

 

 

 

Košťálov

 

Evropsky významná lokalita Košťálov je rozsáhlá oblast, která pokrýva skupinu čtyř kopců: Košťálov (481 m n.m. ), Jezerka (487 m n.m.), Ovčín (431 m n.m.) a Sutomský vrch (505 m n.m.). Projektová lokalita se skládá především z rozsáhlých lesních komplexů se sutěmi, na vrcholových plochách doprovázených pastvinami s termofilní faunou a flórou.

Cílem ochrany jsou stanoviště 40A0 * Kontinentální opadavé křoviny, 6210 Semi-přírodní (Festuco-Brometalia), 6210 * Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), (* význačná naleziště vstavačovitých), 6510 Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací, 91H0 * Panonské šipákové doubravy, 91I0 * Eurosibiřské stepní doubravy, 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.

Na lokalitě nalezneme 52 významných rostlinných druhů, jako je naturový druh kavyl olysalý (Stipa zalesskii *), a pak další ohrožené druhy tařice skalní (Aurinia saxatilis), hlaváček jarní (Adonis vernalis) a modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) a 5 druhů záraz (Orobanche spp.). Kromě toho jsou zde pozorovány bohatá společenstva gastropodů (např. Helicopsis striata), pavoukovců (Eresus kollari, Oedipoda germanica), 606 druhů motýlů (např. Polyomnatus daphnis, Scolianthides orion) a 85 druhů obratlovců (např. Salamandra salamandra, Vipera berus, Jynx torquilla, Luscinia megarhynchos).

Košťálov je jedním z nejdůležitějších lokalit Českého termofytika s velkým množstvím záraz a cennou přítomností mnoha druhů teplomilného hmyzu, obojživelníků a plazů. Lokalita je důležitá jako centrální lokalita pro okolní přilehlé termofilní stanoviště.

Hrozbou této projektové lokality je zarůstání a postupná invaze jižních a jihozápadních stepních svahů rozsáhlými keři (nebezpečné pro teplomilné rostlinné a zvířecí společenstva kvůli absenci pastvy a kosení travních porostů). Lesní porosty byly historicky negativně ovlivněny lidskou činností; v současnosti je důraz kladen na výsadbu a obnovu přirozeného druhového složení.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt