EVL Borečský vrch

Záhlaví_WEB_01


Borečský vrch

 

Borečský vrch

 

Borečský vrch (449 m n. m.) je morfologicky téměř perfektní trachytický lakolit s klasickým příkladem ventarol: výronů teplého vzduchu v zimních obdobích z horních, částečně uměle rozšířených vyústění puklinového systému kopce. Naopak v letním období klesá studený vzduch dolů a vyvěrá na úpatí sutě. Na tyto specifické mikroklimatické poměry je vázána přítomnost rostlinných a živočišných druhů, nesnášejících pokles teploty. V mozaice volných pohyblivých sutí i sutí zazeměných se střídají lesní porosty s nelesními porosty - suchých trávníků, skal a sutí, na všech expozicích.  

Cílem ochrany jsou habitaty 40A0* Kontinentální opadavé křoviny, 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6510 Nížinné sečené louky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) a 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací.

Borečský vrch je významnou lokalitou reliktních chladnomilných společenstev s význačně vzácnou játrovkou borečkou (Targionia hypophylla), s nálety lísky (Corylus avellana), jeřábu (Sorbus sp.) včetně endemického jeřábu českého (Sorbus bohemica), buku lesního (Fagus sylvatica), břízy bělokoré (Betula pendula), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a keřů rybíz alpínský (Ribes alpinum), růže převislá (Rosa pendulina) a hvozdíkem pyšným pravým (Dianthus superbus subsp. superbus.).

 V podrostu najdeme lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), bělozářku větevnatou(Anthericum ramosum), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), kosatec bezlistý (Iris aphylla), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), třemdavu bílou (Dictamnus albus) a další ohrožené druhy. Zastínění stromů není signifikantní, proto má lokalita vhodné prostředí pro koniklec otevřený (Pulsatillapatens), který zde má stabilní populaci.  

Diverzita obratlovců je převážně prezentována ptáky. Bylo zde pozorováno hnízdění výra velkého (Bufo bufo). Pravidelně pozorované obojživelníci a plazi jsou mlok skvrnitý (Salamandra salamanda), slepšý křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a zmije obecná (Vipera berus).

Ohrožením pro lokalitu, kde se vyskytuje koniklec otevřený, je hlavně zarůstání křovinami a nálety stromů z blízkých porostů lesa (hlavně jasan, bříza, růže, hloh a trnky).

Managementová opatření navrhovaná na této projektové lokalitě jsou redukce křovin a náletů stromů s následnou pastvou a kosením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt