EVL Bílé Stráně u Litoměřic

Záhlaví_WEB_01


 

 

Bílé Stráně

 

Bílé stráně u Litoměřic

Projektová lokalita se nachází v regionu Českého středohoří, Verneřické vrchovině v okresu Litoměřice.

Tato lokalita projektu je tvořena jak mírnými, tak strmými travnatými a křovinatými svahy (tzv. bílými stráněmi) se západní až jihozápadní expozicí. Projektová lokalita je obklopena poli, sady, loukami a pastvinami a je situována ve čtyřech rozdělených lokalitách: Vrch Satan v Žitenicích, Bílé stráně na Knoblošce a v Michalovicích a Bílé stráně u Litoměřic. Tato projektová lokalita je unikátním a reprezentativním příkladem teplomilných společenstev bílých strání s přítomností široké škály zvláště chráněných a velmi vzácných rostlin a živočichů, jejichž diverzita bude přímo záviset na budoucím managementu a znovuzavedení tradičních cest hospodaření (pastva, kosení, udržování sadů).

Cílovými habitaty, které zde chráníme, jsou biotopy: 6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní biotopy, 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) a 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Na lokalitě také najdeme stanoviště 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů. Křovinný pokryv se sestává většinou z 40A0* Kontinentální opadavé křoviny. Lesní společenstva této evropsky významné lokality zahrnují stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy a 91H0* Panonské šipákové doubravy. Na svazích dominují především společenstva polo-přirozených širokolistých a úzkolistých teplomilných trávníků Bromion erecti.

Na nejsušších místech, zejména kolem skalních výchozů (Tři vršky na Knoblošce), můžeme nalézt doprovodné druhy teplomilných druhů: Kavyl vláskovitý, Kavyl Ivanův, koniklec luční český a hvězdnice zlatovlásek.

Najdeme zde ohrožené druhy, jako jsou pětiprstka hustokvětá, tořič hmyzonosný, vstavač nachový, koulenka prodloužená, dřepčík (Argopus ahrensi, Longitarsus absynthii), lyšaj pupalkový, ještěrka zelená, zmije obecná, slepýš křehký, užovka hladká, plšík lískovýa naturové druhy střevíčník pantoflíček a přástevník kostivalový*.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt