Bezlesí

AOPK ČR je příslušná k hospodaření na přibližně 6,4 tis. ha ostatních pozemků (zemědělské, TTP + ostatní plochy). Jedná se o pozemky, které jsou převážně součástí zvláště chráněných území. Opatření prováděná na těchto pozemcích pomáhají ke stabilizaci přírodních faktorů prostředí, ovlivňujících či podmiňujících existenci chráněných ekosytémů a ostatních objektů. Jedná se převážně o pravidelně prováděné zásahy a opatření, které výrazně přispívají ke zvýšení početnosti zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zlepšení stavu jejich společenstev. Nejčastěji je prováděno kosení, pastva a likvidace invazních druhů a náletových dřevin. Zásahy se provádí na základě schválených plánů péče o zvláště chráněná území a k zajištění povinností vlastníka vyplývajících z platné legislativy.

  • NPP Pouzdřanská step - Kolby

NPP Pouzdřanská step – Kolby je jednou z biologicky nejcennějších lokalit v České republice, kde se nachází z pohledu ochrany přírody vzácné suchomilné a teplomilné trávníky a na ně vázaní živočichové. Zároveň je NPP dále významná i komplexem dřínových, bukových a habrových doubrav. S ohledem na významnost území a majetkové poměry (k cca 32 hektarům má příslušnost hospodařit AOPK ČR) se AOPK CŘ snaží prostřednictvím realizace opatření např. mozaikovité sečení, vyřezávání křovin a likvidace invazních druhů, o zachování, resp. zvýšení biodiverzity. Management probíhá střídavě na různých plochách s cílem udržet stav všech vzácných společenstev.

Pozdřanská step Pozdřanská step

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt