Geoparky

                                 

 

Termín geopark označuje území, které podává představu o vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Síť Evropských geoparků byla založena v roce 2000 a ke konci roku 2016 sdružuje 69 geoparků z různých států Evropy. Hlavním cílem geoparků je podle Charty evropských geoparků ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území.
Na první Mezinárodní konferenci o geoparcích v Pekingu (2004) byla přijata Pekingská deklarace o ochraně geologického dědictví, na jejímž základě vznikla pod patronací UNESCO Světová síť geoparků. Podle Deklarace z Madonie (2004) se každý Evropský geopark stává automaticky i světovým geoparkem. V listopadu 2015 se mezinárodní geoparky staly přímo kategorií UNESCO - jako "Globální geoparky UNESCO".

Stát se Evropským/Globálním geoparkem není jednoduché a jedná se o trvalý závazek. Všestrannost posuzování nových potenciálních členů je patná z výčtu požadavků na hodnocení. Každý geopark světové sítě podléhá každé čtyři roky periodickému hodnocení a v případě špatného výsledku mohou být uložena opatření k nápravě, případně může být mezinárodní označení odebráno. Mimoto Evropské geoparky zpracovávají stručnou každoroční zprávu, která shrnuje plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů geoparku. Poviností je účast na každoročních konferencích Evropských geoparků i geoparků UNESCO a praktická mezinárodní spolupráce.

Logo světové sítě geoparků si můžete stáhnout ve formátu jpg (196.4 KB), případně v křivkách jako menší eps (4.2 MB) nebo větší eps (7.8 MB).

Každoročně na přelomu května a června se koná Evropský týden geoparků za účelem popularizace geoparků jako takových a na podporu ochrany geologického dědictví. 

 

Česká republika

Institut geoparků u nás nevychází z legislativy. Geoparky vznikají na základě dobrovolné spolupráce různých subjektů v daném území, v úzké spolupráci se státní ochranou přírody. Podmínky a postup, kterým se území může stát českým národním geoparkem, upravilo MŽP Směrnicí č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark. Existuje Charta národních geoparků České republiky, naše národní geoparky mají vlastní logo.

Stručné základní informace k našim geoparkům jsou uvedeny níže, více o geoparcích na webu Národní rady geoparků, případně na stránkách MŽP . Mapové vymezení geoparků naleznete na mapserveru.

 

Geopark Český ráj

Prvním českým geoparkem v Síti evropských geoparků a současně ve Světové síti geoparků se stal Geopark Český ráj v říjnu 2005 (prvotní certifikát, poslední certifikát), a byl v té době 25. geoparkem evropské sítě. Od listopadu 2015 nese označení Český ráj - Globální geopark UNESCO. Geopark byl drobně rozšířen v roce 2015. Geopark o rozloze skoro 750 kmvýrazně přesahuje stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast. Geopark zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Vymezení Geoparku Český ráj po rozšíření z května 2015 ukazuje mapka. 

Národní geopark Český ráj po rozšíření

 

Geopark Egeria

Druhým českým národním geoparkem se stal Geopark Egeria. Rozkládá se na větší části Karlovarského kraje - bez Doupovských hor, Žluticka a Toužimska - na ploše 2 462 km2. Je jednou ze tří částí připravovaného Česko-bavorského geoparku. Po odborné stránce je geopark velmi variabilní, můžeme zde shlédnout doklady vulkanismu, těžbu surovin, geomorfologické útvary, různé typy hornin, minerální prameny, tektonické jevy,  ...

Hlavní roli ve fungování geoparku hraje Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje.

 

Geopark GeoLoci

Oblast Plánska, Stříbrska, Konstantinolzeňska a severní části Českého lesa nabízí pestrou řadu geologicky zajímavých lokalit a hornických památek. Zdejší krajina, poznamenaná dolováním železitých rud, zlata i lámáním žuly ale také dějinnými zlomy a odsunem bývalých obyvatel s následnou divokou poválečnou kolonizací, zůstala nenarušená a čistá a nabízí svou náruč návštěvníkům regionu. Romantické zříceniny středověkých hradů, Chodské pivo nebo léčebné prameny v okolí Konstantinových Lázní zvou k poznání Národního geoparku GeoLoci.

Vůdčím subjektem geoparku je GeoLoci o. p. s.

 

Geopark Železné hory

Národní geopark Železné hory se rozkládá na hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina mezi obcemi Chvaletice, Chrudim, Nové Hrady, Hlinsko a Chotěboř. Území geoparku představuje unikátní a obsáhlou učebnici geologie prezentující více než 600 milionů let dlouhou historii Českého masivu na řadě geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Ve spojení s přírodou, kulturou a místními tradicemi si zde každý návštěvník vybere. Část geoparku se překrývá se stejnojmennou CHKO.

Vůdčím subjektem geoparku jsou Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o.

 

Geopark Kraj Blanických rytířů

Národní geopark mezi Českým Šternberkem, Zručí nad Sázavou, Mladou Vožicí a Postupicemi, s plochou téměř 630 km2. Hlavním geologickým fenoménem je geomorfologicky zřetelná blanická brázda, na kterou jsou vázány rudní výskyty včetně ložiska zlata (důl Roudný) i historicky těžené ložisko antracitu. Malebné kulturní krajině s menšími obcemi dominuje bájný vrch Blaník. Geopark zahrnuje celou CHKO Blaník.

Vůdčím subjektem geoparku je ZO ČSOP Vlašim.

 

Geopark Podbeskydi

Národní geopark v předhůří Beskyd, mezi hlavním beskydským hřebenem a řekou Odrou, na západě sahá k Jeseníku n. Odrou, na východě k Frýdku Místku. Rozloha cca 540 km2. Území je geologicky pestré se střídáním pískovců a jílovců karpatského flyše, s vulkanity těšínitové asociace, na zkameněliny bohatými jurskými vápenci bradel, glaciálními sedimenty, minerálními prameny atd. Využívání místních nerostných surovin ovlivnilo hospodářský a kulturní vývoj oblasti.

Hybnou silou geoparku je Občanské sdružení Hájenka.

 

Geopark Ralsko

Národní geopark v širším okolí Ralska, mezi Doksy, Jestřebím, Mimoní a Stráží pod Ralskem.  Na rozloze cca 216 km2 nabízí odkryvy křídových pískovců a skalní města, ve východní části křídové sedimenty se zkamenělinami; křídové sedimenty protínají žíly a pně terciérních vulkanitů. Je možné navštívit lokality historické těžby železa. Kvůli existenci bývalého vojenského prostoru vylidněná krajina s nenápadnými pozůstatky po zaniklých vsích, stavbami zahloubenými do pískovcových skal.

Vůdčím subjektem geoparku je Geopark Ralsko o. p. s.

 

Geopark Vysočina

Národní geopark Vysočina leží mezi Počátkami, Telčí a Batelovem, na ploše 205 km2. Geologicky zahrnuje vysoce metamorfované ruly moldanubika a do nich pronikající žulový centrální moldanubický pluton. Pro region jsou typické periglaciální zvětrávací tvary těchto hornin, vývoj v kvartéru podmínil vznik menších rašelinišť. V krajině je množství starých lomů, kámen se dnes těží v několika činných lomech.

Vůdčím subjektem geoparku je Mikroregion Telčsko (dobrovolný svazek obcí).

 

O označení český národní geopark usilují v současnosti další území:

Geopark Joachima Barranda,

Broumovsko,

Jeseníky,

Krkonoše

a několik dalších.

 

Přehled Evropských geoparků

a informace o evropské síti najdete na stránkách European Geoparks Network.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt