Posuzování dřevin

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zpracovává v oblasti ochrany dřevin odborná stanoviska sloužící orgánům státní správy zejména při rozhodování o žádostech o povolování kácení dřevin, vyhlašování památných stromů. Odborná stanoviska zpracovává bezúplatně pro orgány ochrany přírody.

 

U zvlášť závažných případů může být AOPK ČR ustanovena soudním znalcem, a to samostatným usnesením pro zpracování znaleckého posudku. Režim zpracování znaleckých posudků je upraven vnitřními předpisy AOPK ČR. Znalecký posudek má zákonem předepsané náležitosti a je vyhotovený znalcem, který je zapsán v seznamu znalců, či znaleckým ústavem, který je zapsán v seznamu znaleckých ústavů; tyto seznamy vedou krajské soudy pro svá území a ministerstvem spravedlnosti pro celé území ČR. AOPK ČR je jedním ze znaleckých ústavů. Zpracování znaleckých posudků je zpoplatněné.

 

Literatura:

Kolařík J. a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les I., (Metodika ČSOP č. 5, 2. doplněné vydání), Vlašim, 2003

Kolařík J. a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les II., (Metodika ČSOP č. 6, 2. doplněné vydání), Vlašim, 2005

Smýkal. F (ed.): Arboristika I - V: VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2008

 

Standardy péče o přírodu a krajinu  

Standardy péče o přírodu a krajinu, řada A Arboristické standardy

 

Oceňování dřevin

Oceňování dřevin rostoucích mimo les je aktuálním tématem zejména ve vazbě na zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, a to:

- v návaznosti na § 9 odst. 1 zmíněného zákona, kde metodika oceňování dřevin slouží k výpočtu kompenzace ekologické újmy za kácené dřeviny.

- v návaznosti na § 86 odst. 2 zmíněného zákona, kde metodika oceňování dřevin slouží k výpočtu vzniklé újmy při poškození dřeviny. 

 

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les (verze 2013) je založena  na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem) a to v časovém rámci pěti let. Zavedením tohoto časového rámce se metodický postup liší od čistě nákladových oceňovacích postupů. Vycházíme z předpokladu, že především u stromů je nelogické počítat s kompenzací jejich odstraňování v časovém rámci odpovídajícím jejich skutečnému věku, protože tento čas ve značném množství případů přesahuje délku jedné lidské generace. Vyčíslení pouze hodnoty nahrazované dřeviny by tak v podstatě legalizovalo znehodnocení životního prostředí pro stávající generaci obyvatel prostoru bez odpovídající kompenzace. V rámci stávající verze metodiky oceňování dle AOPK ČR se počítá s náhradou odstraňovaného stromu či keře formou výsadby více jedinců, jejichž funkční význam v horizontu stanovených pěti let povede k náhradě efektu dřevin odstraňovaných.

  

Na stránkách www.ocenovanidrevin.nature.cz je zdarma k dispozici internetová kalkulačka umožňující výpočet hodnoty dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé pokácením nebo poškozením dřevin. Internetová kalkulačka je zpracována na základě metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013 - dostupná též na www.ocenovanidrevin.nature.cz.     

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt