AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace podle ustanovení §18 odst. 2) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

  • Účel zpracování:

Agentura v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Agentura dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

  • Kategorie osobních údajů:

Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.

  • Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu Agentura nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Agentura předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.

  • Doba uchování:

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců Agentura zpracovává pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Agentura zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

 Osobní údaje o dalších osobách

  • Účel zpracování:

Agentura pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob, pokud jsou tyto v postavení správce, jejich zaměstnanců nebo jiných osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem.

  • Kategorie osobních údajů:

Pro potřeby uvedených řízení Agentura zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.

  • Příjemci osobních údajů:

S výjimkou postupování věci jiných orgánům veřejné správy Agentura tyto osobní údaje nikomu nepředává.

  • Doba uchování:

Uvedené osobní údaje Agentura zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt