AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Byl zveřejněn schválený standard Sečení

Byl zveřejněn schválený standard Sečení

Byl zveřejněn schválený standard Sečení

8.2.2017

Sečení travních porostů je důležité nejen pro zachování či zlepšení jejich botanické skladby, ale také pro zachování charakteru krajiny.

Stáhnout si standard SPPK D02 004 můžete zdarma na na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ .

Standard „Sečení“ definuje mechanizační prostředky a techniku zásahů realizovaných na travních společenstvech a rákosinách za účelem jejich obnovy či zachování přírodě blízkých ekosystémů, stanovišť pro rostliny i živočichy a zachování či zvýšení jejich druhové diverzity. Trvalé travní porosty na našem území představují většinou sekundární, polopřirozené biotopy, vzniklé činností člověka. Jejich existence je tedy závislá na lidské péči. V případě, že o travní porosty není pečováno (sečením nebo pastvou), dochází nejdříve ke změně druhového složení porostu a později k postupnému zarůstání dřevinami.  Způsob seče a termín seče ovlivňuje nejen diverzitu rostlin, ale také živočichy žijící v travních porostech (bezobratlé i obratlovce).

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt