AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výstupy projektu "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"

Výstupy projektu "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"

Výstupy projektu "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"

11.5.2017

Závěřečného semináře se zúčastnilo bezmála osmdesát lidí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s českými partnery Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M. a Beleco, z.s. uzpůsobila program semináře dílčím aktivitám projektu. Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu a možnostmi jejich následného využívání v praxi. 

Nejprve byly koordinátorem projektu  Pavlem Markem z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR představeny základní informace o celém projektu. Na tuto prezentaci navázal Zdeněk Vogl (AOPK ČR) tématem pasportizace příčných objektů na vodních tocích, jejich databáze a webová prezentace. Velmi zajímavý příspěvek byl o přehledu nakládání s vodami v EVL, následovaný poměrně bouřlivou diskusí. Problémem se jeví rozpor mezi zákonnými předpoklady jako nástroji pro výkon praxe a samotnou praxí. V dalším bloku byly prezentovány poznatky o extenzivním ověření funkčnosti rybích přechodů, které se snaží upozornit na mnohdy nedostačující funkčnost (stav) rybích přechodů, biologickém monitoringu rybích přechodů pokročilými metodami sledování pohybu ryb a zhodnocení migrační průchodnosti zájmového území v oblasti KRNAP.

Další příspěvky se týkaly poznatků o rozšíření ryb a mihulí ve vybraných EVL a monitoringu a migraci dvou vlajkových druhů ryb ČR, podnikající dálkové migrace mezi mořským a sladkovodním prostředím (diadromní migrace) navázané na jejich životní cyklus, tedy úhoře říčního a lososa obecného. Seminář uzavřely prezentace o způsobech možného řešení průchodnosti na vodních tocích Labe (VD Střekov), Kamenice (NP České Švýcarsko - Divoká a Edmundova soutěska) a Chřibská Kamenice (Pavlínino údolí). Především v případě Labe a Kamenice se jedná o mimořádně složité a náročné projekty. 

Seminář byl jednou z posledních aktivit projektu "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR" (EHP-CZ02-OV-1-016-2014).  

sdeminar_fragmentace

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt