AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Výstavba suché retenční nádrže na řece Berounce je nepřijatelná

Výstavba suché retenční nádrže na řece Berounce je nepřijatelná

Výstavba suché retenční nádrže na řece Berounce je nepřijatelná

10.5.2016

Došlo by totiž k zásadnímu negativnímu ovlivnění jedinečného území, které tvoří nenahraditelný přírodní a krajinářský celek.

AOPK ČR proto doporučuje dále nepokračovat v jakýchkoli přípravných pracích. Vyplývá to z jejího stanoviska ke studii Protipovodňová ochrana dolní Berounky – Studie retenční nádrže (Povodí Vltavy, s. p., 11/2015) a k záměru výstavby suché retenční nádrže na Berounce nad Roztoky u Křivoklátu.

AOPK ČR preferuje pro zmírňování vzniku povodní a sucha tři perspektivní přístupy:

  • dlouhodobá vodohospodářsko-krajinářská opatření, jako je například zlepšování  vodohospodářských vlastností půd a protierozní ochrana v ploše povodí, obnova dobrého morfologického stavu vodních toků, výstavba malých vodních nádrží přírodě bližších typů
  • reálná vodohospodářská opatření ke zlepšení průběhu povodní na dolním toku Berounky a na Vltavě, včetně využití přírodě blízkých přístupů (například přírodě blízká rozvolnění říčního perimetru)
  • orientaci na postupné vymisťování těch objektů ze zátopových území, jejichž existence není v tomto území bezpodmínečně nutná. Tento princip by měl být uplatňován  i při  územním plánování, stejně jako vytváření rozlivových možností v nivách vodních toků

Křivoklátsko je pro svou přírodu jedinečné v celoevropském kontextu, je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Je také Biosferickou rezervací UNESCO. Pro svou výjimečnost byla centrální část chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko navržena pro vyhlášení národního parku.

 

Příloha:

Text stanoviska AOPK ČR ke studii Protipovodňová ochrana dolní Berounky – Studie retenční nádrže (Povodí Vltavy, s. p., 11/2015) a k záměru výstavby suché retenční nádrže na Berounce nad Roztoky u Křivoklátu

Foto: Petr Hůla

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt