AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Velký Pařezitý: AOPK ČR vítá diskusi a připomínky i v průběhu rekonstrukce

Velký Pařezitý: AOPK ČR vítá diskusi a připomínky i v průběhu rekonstrukce

Velký Pařezitý: AOPK ČR vítá diskusi a připomínky i v průběhu rekonstrukce

7.9.2018

Zatím poslední osobní jednání v této věci proběhlo 5. září v Praze.

Během tří hodin trvající věcné diskuse byly podrobně vysvětleny důvody pro rekonstrukci hráze, zvolený termín í vypouštění rybníka a harmonogram dalších prací. Zástupci AOPK ČR opakovaně na jednání ocenili zájem petentů o ochranu přírody a jejich zájem se na ochraně přírody podílet.

„Zástupcům petičního výboru jsme přislíbili svolat schůzku přímo na místě s projektantem a realizační firmou a to ještě před započetím prací, kde se bude diskutovat nutný rozsah kácení stromů, šířka překopu hráze či další konkrétní podněty. Zatím se zdá, že bohužel bude nutné pokácet tři velké stromy v místě výpusti rybníka a nálety na návodním svahu hráze. Snažíme se uchránit každý strom,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zástupcům petičního výboru byla na veřejném projednání 21. 8. v Telči i na jednání 5. září v Praze nabídnuta spolupráce i v průběhu realizace opatření, např. ohledně vzhledu hráze.

Půl kilometru dlouhá hráz rybníka je vysoká více než sedm metrů a dlouhodobě prosakuje. Pokud by došlo k narušení či přelití hráze, dosáhne povodňová vlna svého maxima velmi rychle, podle povodňového plánu za 30 min. od protržení. Případná povodeň by proto znamenala nejen materiální škody v zastavěném území obcí [1] níže po toku, ale i ohrožení lidských životů.

V minulosti proběhlo několik pokusů o opravu, ale hráz stále prosakovala a její stav se zhoršoval. Zlomovým se stal rok 2013, kdy se objevily nové vývěry v oblasti výpusti. Byl proto vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity a technickobezpečnostní dozor rozhodl o upuštění rybníka. V roce 2014 bylo proto rozhodnuto o kompletním zabezpečení a utěsnění hráze.

Bohužel generální oprava hráze nemůže proběhnout při napuštěném rybníku [2]. Oprava totiž nezahrnuje pouze kompletní utěsnění, ale též zvětšení mocnosti hráze vč. realizace nové paty a vyžaduje výměnu dřevěného výpustního potrubí, tedy překop hráze v nejhlubším místě.  Potřebnost výměny potrubí konstatoval technickobezpečnostní dozor na základě výledků geofyzikálního průzkumu stavu hráze.

Během opravy budou v přítokové části rybníka vybudovány hrázky, které zaručí, aby zdejší cenná rašelinná a mokřadní společenstva co nejméně vysychala. Na opravu hráze je vydáno stavební povolení. Účastníky byly například dotčené obce, správci vodních toků a další dotčené subjekty, jejich připomínky byly v projektu zohledněny.

 „Pečlivě jsme zvažovali, zda je rekonstrukce hráze v připravovaném rozsahu skutečně nezbytná, ostatně více jak patnáct let jsme se pokoušeli hráz zabezpečovat drobnějšími i většími opravami.  Každoroční upozorňování technickobezpečnostního dohledu a výsledky průzkumů nás ovšem jako správce tohoto vodního díla nakonec přesvědčily, že bohužel  rekonstrukce hráze je nevyhnutelná. Zvolený postup ji zabezpečí a zároveň zajistí, abychom mohli udržovat rybník i do budoucna na plné hladině, což je podmínka k dlouhodobému zachování zdejší přírody. Samozřejmě, že je vždy pohodlnější nedělat nic a doufat ve štěstí. Takový přístup by však byl krajně nezodpovědný. Zástupcům petičního výboru jsme se proto snažili vysvětlit, že nemáme na výběr a opatření musíme realizovat. Také jsme vysvětlili, že bychom museli obdržet podložené vyvrácení posudků stavu hráze technickobezpečnostního dozoru a výsledků geofyzikálních průzkumů, tedy potvrzení o bezpečnosti hráze, aby mohla být potřebnost projektu přehodnocena,“ dodává Pavel Pešout.

 „Jsme rádi, že se podařilo domluvit, že z povodí neodteče ani kapka. Třetina vody se totiž využije k dopuštění rybníka Roštejn, zbytek do ostatních telčských rybníků. Harmonogram vypouštění vyhovuje zdejším vzácným živočichům. Mimochodem, to, že se rybníky vypouštějí, je zcela běžné. I Velký Pařezitý rybník byl v době, kdy ho AOPK ČR přebírala od rybářství, pravidelně vypouštěn a chovaly se v něm ryby,“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Podrobné podklady k důvodům rekonstrukce hráze a celou projektovou dokumentaci AOPK ČR poskytla zástupcům petičního výboru Petice za Pařezák a je připravena poskytnou je i dalším zájemcům. Korespondence a další informace jsou k dispozici na http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/velky-parezity-dulezite-je-zachovat-zdejsi-prirodu-a-zaroven-zajistit-bezpecnost-rybnika/.  Veškeré informace týkající se veřejné zakázky na rekonstrukci rybníka jsou dostupné na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/contract_display_9810.html.

Poznámky:

[1]  Např. Doupě, Třeštice, Hodice, Jezdovice, Slavice, Kostelec, Dvorce, Rantířov..

[2] AOPK ČR by realizaci opravy při rybníku na plné hladině upřednostňovala i v zájmu ohrožených druhů. Podobným způsobem jsme např. před dvěma lety realizovali mimořádně náročnou stavbu nové výpusti a přelivu Máchova jezera.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt