AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Přísnější podmínky pro obchod s ohroženými druhy

Přísnější podmínky pro obchod s ohroženými druhy

Přísnější podmínky pro obchod s ohroženými druhy

2.9.2019

Schválila je celosvětová konference CITES. Reagovala tak na aktuální krizi ve vymírání druhů.

Více než 1700 delegátů ze 169 států světa včetně pozorovatelů z mezivládních a nevládních organizací se od 17. do 28. srpna 2019 ve švýcarské Ženevě zúčastnilo v pořadí již 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Na konferenci bylo projednáno celkem 57 návrhů na změny zařazení druhů v přílohách CITES a více než stovka doplňujících rezolucí či usnesení upravujících naplňování cílů úmluvy včetně celé řady opatření k zefektivnění boje s nelegálním obchodem s ohroženými druhy. Českou republiku na zasedání zastupovala delegace tvořená představiteli Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí.

Návrh na zpřísnění ochrany se týkal pestré škály druhů, od komerčně využívaných mořských druhů paryb přes obojživelníky a plazy odchytávané z volné přírody především pro obchod s domácími mazlíčky (pet trade) nebo charismatické druhy savců až po vzácné druhy dřevin.  Jedním z nesporných úspěchů konference, který iniciovala Česká republika, se stalo zařazení kdysi naprosto běžné a dnes globálně ohrožené žirafy (Giraffa camelopardalis) do přílohy II  CITES. Střízlivé odhady hovoří o tom, že z africké savany zmizelo za poslední tři desetiletí téměř 40 % těchto ikonických velkých savců, je proto na místě mezinárodní obchod se žirafami, jejich trofejemi, masem, kůží nebo dalšími z nich zhotovenými výrobky pozorně sledovat a rozumným způsobem regulovat. S ohledem na stále vysokou úroveň pytláctví slonů a nosorožců a nelegálního obchodu se slonovinou a nosorožčími rohy, zaznamenaného i v ČR, nebyly schváleny návrhy některých jihoafrických států na zmírnění podmínek mezinárodního obchodu s uvedenými komodiami. Dále účastníci konference odhlasovali, že i nadále bude platit zákaz vývozu slonů z Afriky do lidské péče. Výjimkou budou situace, kdy chov afrických chobotnatců v lidské péči v rámci záchranných projektů prospěje i jejich ochraně ve volné přírodě.

Významnou částí projednávaných témat zůstává na konferencích smluvních stran CITES rovněž ochrana mořských druhů. Na návrh EU a dalších států bylo do přílohy II CITES nově zařazeno 18 druhů paryb zahrnujících např. žraloka mako (Isurus oxyrinchus),  žraloka východního (Isurus paucus), rejnoky pilohřbety (Glaucostegus spp.) či kytarovce (Rhinidae spp.), u nichž došlo ke značnému úbytku populací v důsledku nadměrného lovu pro maso a především ploutve. Do stejné přílohy CITES byly nově zahrnuty i tři ohrožené druhy sumýšů (Holothuria spp.). Jedná se o druhy „mořských okurek“ ohrožených příliš intenzivním lovem: po vysušení na trzích jsou prodávány jako delikatesa, ale využívají se i pro biomedicínské účely či výrobu kosmetiky.

Zvláštní kapitolu druhů, jež byly předmětem jednání na konferenci, představují živočichové chovaní v domácnostech jako mazlíčci. Z nich se do přílohy I k CITES, tedy mezi druhy přímo ohrožené vymizením, u nichž je mezinárodní obchod s jedinci z volné přírody úplně zakázán, nově dostaly například vydra malá (Aonyx cinerea), vydra hladkosrstá (Lutrogale perspicillata), z ptáků jeřáb paví (Balearica pavonina), z plazů chovaných rovněž v ČR např. želva hvězdnatá (Geochelone elegans) a želva skalní (Malacochersus tornieri). Do přílohy II CITES byly v této kategorii druhů hojně poptávaných v soukromých zájmových chovech zařazeni gekon obrovský (Gecko gecko), gekončíci (Goniurosaurus spp.) a z obojživelníků pačolci (Paramesotriton spp.) a trnočolci (Tylototriton spp.). Význam regulace mezinárodního obchodu výše uvedených druhů obojživelníků při dovozu do EU je důležitý i z toho důvodu, že se jedná často o nositele patogenního houbového onemocnění -  mločí chytridiomykózy, která při dovozech asijských čolků z Asie existenčně ohrožuje populace mloka skvrnitého v Evropě.

Ačkoliv konference schválila zpřísnění ochrany některých vzácných druhů dřevin jejich zařazením do příloh CITES, byly na druhé straně z regulace úmluvou CITES vyňaty hudební nástroje a jejich příslušenství s obsahem dřeva z vzácných dřevin druhů palisandru (Dalbergia spp.) a bubinga (Guibourtia spp.), což bezesporu přispěje ke snížení administrativní zátěže, která byla spjata s do té doby nezbytným vydáváním povolení CITES pro mezinárodní obchod s těmito hudebními nástroji.

Z celé řady usnesení přijatých na konferenci k různým skupinám ohrožených druhů rostlin a živočichů byla pro ČR i vzhledem k nedávno odhaleným významným případům nelegálního obchodu s tygry zásadní problematika asijských velkých kočkovitých šelem. Delegaci ČR se prostřednictvím EU povedlo prosadit usnesení konference, které doporučuje ostatním státům, aby posílaly do ČR vzorky ze živých tygrů, včetně zabavených exemplářů či produktů s podezřením na obsah tygří DNA, které budou následně využity v genetickém projektu TigrisID. Tento projekt si klade za cíl vyvinout forensní metody umožňující účinnější boj s nelegálním obchodem s tygry a produkty z nich.

Schválené změny v přílohách CITES a odsouhlasená usnesení konference začnou platit 90 dní po jejich přijetí. Příští vrcholné jednání vlád a EU o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy fauny a flóry se uskuteční v roce 2022 ve středoamerické Kostarice.

Foto Jan Plesník

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt