AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Ohlédnutí za semináři pro zemědělce hospodařící v CHKO 2017 - 2018

Ohlédnutí za semináři pro zemědělce hospodařící v CHKO 2017 - 2018

Ohlédnutí za semináři pro zemědělce hospodařící v CHKO 2017 - 2018

18.12.2018

Cyklus setkání se zemědělskými hospodáři, kteří jsou zapojeni do péče o louky a pastviny v CHKO, skončil minulý týden.

 

Od podzimu 2017 přes jaro až do prosince 2018 proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství a AOPK ČR  22 seminářů s více než 550 účastníky. Jejich cílem bylo ze strany Mze vysvětlit smysl a účel agroenvironmentálně-klimatických opatření programu rozvoje venkova 2014-2020 a logiku kalkulace těchto dotací. Zástupci AOPK ČR se věnovali vysvětlení využití jednotlivých titulů „agroenvi“ opatření v regionálních podmínkách, cílovým porostům a druhům a představili konkrétní dobré i špatné příklady zemědělské praxe. Zvláštní pozornosti se těšili chřástal polní, modrásek bahenní a očkovaný a biotopy podmáčených luk a stepních trávníků. Doplněním byla místní zajímavá témata, jako je budování tůní a mokřadů s podporou Programu péče o krajinu MŽP, význam krajinných prvků, vhodné osivo pro zatravňování v chráněných územích či návrat šelem a ochrana pasených zvířat před nimi.

Na seminářích byl věnován dostatek prostoru pro diskuzi, což bylo ze strany účastníků velmi kladně oceňováno. Z hodnocení dotazníků na zpětnou vazbu vyplněných účastníky seminářů vyplývá potřeba pravidelných seminářů a setkání mezi státní správou (Mze, MŽP, AOPK ČR, SZIF, krajské úřady) a zemědělskými hospodáři. Takováto setkání mohou být každoroční či jednou za více let a mohou být doplněna tzv. polními dny (diskuze přímo v terénu na vybraných farmách). Žádané jsou také individuální konzultace (standardně poskytované pracovníky na regionálních pracovištích AOPK ČR) a faremní environmentální poradenství k problematice. V diskuzích jsme zaznamenali také mnohé náměty pro zlepšení agroenvironmentální politiky v příštím programovém období po roce 2021.

Všem účastníkům našich seminářů a všem přednášejícím a organizátorům velmi děkujeme a přejeme radostné Vánoce a šťastný rok 2019!

Klára Čámská, AOPK ČR a Josef Makovský, Mze ČR

Autor snímku: Klára Čámská.

Ilustrační fotografie: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt