AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Máchovo jezero bude čistější

Máchovo jezero bude čistější

Máchovo jezero bude čistější

19.2.2018

Byla totiž dokončena poslední fáze projektu Opatření v povodí Robečského potoka.

Sníží přísun živin a sedimentů do jezera, což prospěje kvalitě zdejší vody. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny, která je správcem jezera, zdrojem financí Operační program Životní prostředí. Celkové náklady na všechny etapy projektu dosáhly 18,4 milionu korun.

„Dvouletý projekt [1] jsme zakončili zabezpečením stoky Břehyňského rybníka dřevěnými piloty a masivními fošnami. Splaveniny se odtud do Máchova jezera už dostávat nebudou. Prospěje to také zdejšímu cennému mokřadnímu společenství, zejména v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala [2] a národní přírodní památce Swamp [3],“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro další zlepšení kvality vody v Máchově jezeře by ale bylo potřeba podniknout ještě další kroky. Ty v roce 2009 popsala studie „Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka“.  Kromě právě ukončeného projektu mezi ně patří protierozní opatření na zemědělských pozemcích, vybudování dostatečně kapacitní sedimentační jímky nad všemi propustky pod státní silnicí Praha – Česká Lípa, rekonstrukce kanalizační sítě v Doksech a kempu Borný a vybudování profilů trvalého monitoringu vody v Robečském potoce. AOPK ČR doporučila místní samosprávě a dalším subjektům, aby tyto kroky postupně realizovaly. Navrhla také možné dotační zdroje.

Poznámky:

[1] Projekt zahrnoval odbahnění a opravu hrázky v Dokeské a Břehyňské zátoce Máchova jezera a zabezpečení stoky Břehyňského rybníka. Více o předchozí fázi na: http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/pristi-tyden-zacnou-planovane-prace-v-dokeske-zatoce-machova-jezera/

[2] Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala zahrnuje 968 hektarů v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Jižní část rezervace tvoří rybník Břehyně s přilehlými rákosinami, rašeliniště a mokřadní louky s podmáčenými smrčinami, rašelinnými bory, bažinnými olšinami a březinami. Břehyňský rybník byl v roce 1991 zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy. Celá rezervace je součástí ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a evropsky významné lokality Jestřebsko - Dokesko. V lesních porostech na severu na čedičové hoře Pecopala převládá buk a významné zastoupení zde má také bříza a smrk.  V roce 2014 tu bylo doloženo první rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech.

Více na http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=31

[3] Národní přírodní památka Swamp je tvořena na 75 hektarech severní a východní zátokou Máchova jezera, zbylá vodní plocha je součástí ochranného pásma. Celé chráněné území připomíná nížinnou boreální tajgu. Významná jsou především rašelinná stanoviště, která jsou domovem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Porosty mechových bultů se střídají s četnými rašelinnými jezírky a na vyvýšených místech s dřevinami. Rašelinná jezírka mají nesmírný význam díky výskytu řas, kterých zde bylo zjištěno téměř 400 druhů.  Řada z nich byla z tohoto území popsána pro vědu a nebo jsou vzácné.

Více na http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=556

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt